Uchwała Nr IV/13/10
Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) ) i art. 16 ust. 1 w zw. z art 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) ), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.3) ), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/208/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu, wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 : 

1)w ust. 2 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: „f/ wykonywanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych na terenie gminy Ostróda”; 

2)po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Przekazanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 lit.f nastąpi z dniem 1 marca 2011r.” 

2. w załączniku do uchwały: 

1)w Rozdziale I § 1 otrzymuje brzmienie: „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Ostróda działającym na podstawie Uchwały Nr XXXVI/208/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. "Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie" i nadania mu statutu”; 

2)w Rozdziale II : 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: „ Zakład swoją działalność prowadzi zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rachunku ekonomicznego oraz przepisami prawa obowiązującymi dla samorządowych zakładów budżetowych”; 

b) w § 8 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „11. Wykonywanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych na terenie gminy Ostróda ”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 


Andrzej Wiczkowski

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220; Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz.558; Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz.984;Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717;Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz.1271; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055;Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz.1203; Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz.1806;Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441;Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz.128; Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz.1457;Dz.U. z 2006r. Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327; Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz.974; Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz.1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111; Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz.420; Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241;Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.142; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146;Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz.675. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146; Dz.U. z 2010r. Nr 123, poz.835; Dz.U. z 2010r. Nr 152, poz.1020; Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz.620. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 1997r. Nr 121, poz.770; Dz.U. z 1997r. Nr 106, poz.679;Dz.U. z 1998r. Nr 106, poz.668;Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz.984;Dz.U. z 2003r. Nr 199, poz.1937;Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.874; Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458;Dz.U. z 2009r. Nr 19, poz.101; Dz.U. z 2009r. Nr 19, poz.100; Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241;Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz.675;Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz.857.

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 05.01.2011, ostatnia aktualizacja: 05.01.2011, odsłon: 1 071


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544592
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości