Uchwała Nr IV/12/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust.1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Ustala się Wójtowi Gminy Ostróda Gustawowi Markowi Brzezinowi miesięczne wynagrodzenie:

 

      1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5.500 zł.

 

      2. dodatek funkcyjny w kwocie - 2.000 zł.

 

      3. dodatek za wysługę lat w wys. 20% w kwocie - 1.100 zł.

 

      4. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie - 3.000 zł.

 

      § 2. Traci moc uchwała XX/143/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 06 grudnia 2010 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.01.2011, ostatnia aktualizacja: 05.01.2011, odsłon: 1 090


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569251
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości