Uchwała Nr III/27/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
    Na podstawie art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Uchwala się wieloletni gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, stanowiący załącznik do uchwały.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/285/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Załącznik
do uchwały Nr III/27/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
WIELOLETNI GMINNY PROGRAM OSŁONOWY
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023
 
 
Podstawa prawna programu
 
    Gminny program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693).
    Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Ostróda, w związku 
z ustanowieniem wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. poz. 1007). 
    Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Ostróda.
 
Cel programu
 
    Celem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia posiłku w trakcie pobytu w placówce i w szkole oraz ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
    - poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
    - poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
    - kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
 
Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
 
    Wsparciem w zakresie dożywiania (wg zasad obowiązujących przy realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020) objęto w 2017 roku 787 osób, w tym w formie posiłku 511 dzieci i 19 osób dorosłych.
    W okresie trzech kwartałów 2018r. 675 osób otrzymało tego rodzaju wsparcie, w tym 503 dzieci.
 
Podmioty realizujące Program
 
    Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z oświatowymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Gminy  Ostróda oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Ostróda. Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 
Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu
 
    1. W ramach Programu udziela się wsparcia:
  1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
  - w formie posiłku, bez spełniania warunków otrzymania pomocy wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wg następujących zasad:
  1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku,
  2) przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalającego sytuację rodziny,
  3) liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Ostróda, w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
 
Finansowanie Programu
 
    Program jest finansowany z środków własnych Gminy  Ostróda oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 
Monitoring Programu
 
    Z realizacji Programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.12.2018
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.12.2018, ostatnia aktualizacja: 28.12.2018, odsłon: 690


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682653
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości