Uchwała Nr III/25/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu
 
    Na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Udziela się pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur w ramach przedsięwzięcia pod nazwą ,,Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie’’.
 
    § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2019 w wysokości 178.490 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
 
    § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Ostróda a Województwem Warmińsko -Mazurskim.
 
    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.12.2018
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.12.2018, ostatnia aktualizacja: 28.12.2018, odsłon: 648


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569338
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości