Uchwała Nr III/19/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w
 Ostródzie
 
    Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Ustala się w 2019 roku stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie:
 
    1) w wysokości 0,27 zł do 1 m3 dostarczanej wody za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 sierpnia 2019r.
    2) w wysokości 0,34 zł do 1 m3 dostarczanej wody za okres od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2019r.
    3) w wysokości 1,54 zł do 1 m3 odebranych ścieków za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 sierpnia 2019r.
    4) w wysokości 1,70 zł do 1 m3 odebranych ścieków od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2019r.
    5) w wysokości 1,15 zł do 1 kg tymczasowo składowanych i utylizowanych zwłok zwierzęcych dostarczanych z terenu Gminy Ostróda.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 28.12.2018
Osoba przekazująca: Bogdan Sitnik

Sporządził/a: Bogdan Sitnik
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.12.2018, ostatnia aktualizacja: 28.12.2018, odsłon: 665


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058153
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości