Uchwała Nr III/16/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 grudnia 2014r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r.
 
     Na podstawie § 137 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013r. , poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 23.12.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 
 
Załącznik do Uchwały
Nr III/16/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 grudnia 2014r.
 
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
 
Lp.
Tematyka
Termin
Sprawozdawcy
i uczestnicy
 
1.
 
Kontrola zimowego utrzymania dróg
 
luty
 
Referat IRL
2.
Kontrola realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem procedury konkursów ofert i ich realizacji
marzec
Pełnomocnik Wójta d/s organizacji pozarządowych
3.
Zapoznanie się ze stanem technicznym świetlic wiejskich i ich funkcjonowaniem
kwiecień
Referat OKS
4.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. i wystąpienie
z wnioskiem w sprawie absolutorium
maj
Skarbnik Gminy
5.
Kontrola zadań wydatków z zakresu promocji gminy Ostróda
czerwiec
Referat OKS
 
6.
Kontrola realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz funkcjonowanie centrum
wrzesień
Dyrektor GOPS
 
7.
 
Kontrola zakresu działalności GOPS pod katem pozyskiwania środków zewnętrznych i sposób ich wydatkowania
październik
Dyrektor GOPS
8.
Kontrole zlecone przez Radę Gminy
listopad
 
 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.12.2014, ostatnia aktualizacja: 23.12.2014, odsłon: 946


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608417
odsłon strony

Aktualnie mamy
109 gości