Uchwała Nr III/14/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 
            Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uchwała reguluje wysokość, zasady obliczania i wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Ostróda.
 
     § 2. Radnym przysługuje dieta zryczałtowana, stanowiąca łączną rekompensatę za utracone dochody w związku z wykonywaniem mandatu.
 
     § 3. 1. Do obliczania diet radnych, jako podstawę przyjmuje się półtorakrotność kwoty bazowej, określonej na dany rok w ustawie budżetowej, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 79, poz. 431 z późn. zm.).
 
     2. Ustala się następujące zryczałtowane diety w stosunku miesięcznym dla:
 
  1) Przewodniczącego Rady - w wysokości 75% półtorakrotności kwoty bazowej,
 
  2) Wiceprzewodniczącego Rady - w wysokości: 57% półtorakrotności kwoty bazowej,
 
  3) Przewodniczących Stałych Komisji Rady - w wysokości 57% półtorakrotności kwoty bazowej,
 
  4) Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady - w wysokości 49% półtorakrotności kwoty bazowej,
 
  5) radnych nie pełniących funkcji wymienionych w pkt 1-4 - w wysokości 45% półtorakrotności kwoty bazowej.
 
     3. Końcówki wyliczonej diety mniejsze niż 50 groszy – pomija się, natomiast w wysokości 50 groszy i więcej zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
 
  § 4. 1. Określone w § 3 ust. 2 diety przysługują radnym za udział w pracach Rady Gminy Ostróda.
 
 2. Za każdą nieobecność na sesji Rady lub posiedzeniu Komisji Rady, z wyjątkiem nieobecności związanej z wykonywaniem czynności na rzecz Rady lub hospitalizacji radnego (jeżeli pobyt w szpitalu obejmował dzień prac Rady) będzie dokonane potrącenie w wysokości 10 % ustalonych w § 3 ust. 2 kwot diet. W przypadku zbiegu w jednym dniu sesji Rady i posiedzenia Komisji stosuje się jedno potrącenie.
3. W przypadku rozpoczęcia, zakończenia kadencji, objęcia lub wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca, radnemu przysługuje dieta obliczona proporcjonalnie do czasu sprawowania mandatu.
           
  § 5. 1. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do 5 dnia następnego miesiąca, na podstawie list sporządzonych z uwzględnieniem listy obecności na sesjach Rady oraz Komisjach. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.
     2. Na liście obecności, o której mowa w ust. 1 Przewodniczący Rady zaznacza przyczynę nieobecności radnego, jeżeli uzasadnia ona brak dokonywania potrąceń, stosownie do § 4 ust. 2. W przypadku hospitalizacji radnego, wymagane jest dodatkowo pisemne oświadczenie radnego złożone Przewodniczącemu Rady, potwierdzające pobyt w szpitalu w dniu prac Rady. 
 
     § 6. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z późn. zm.).
 
     2. Zwrot kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu ustala się wg stawek określonych jako maksymalne w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
 
     3. Upoważnia się Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Ostróda Panią Annę Lewandowską , a w razie jej nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ostróda Pana Tomasza Klimeckiego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.
 
     § 7. Traci moc uchwała Nr VII/22/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 
     § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 23.12.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.12.2014, ostatnia aktualizacja: 23.12.2014, odsłon: 1 486


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608249
odsłon strony

Aktualnie mamy
97 gości