Uchwała Nr III/13/2014
Rady Gminy  Ostróda
z dnia 22 grudnia 2014r.
 
w sprawie  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
 
     Na podstawie art.  263 ust. 2 i ust. 5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885  z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda  uchwala, co następuje:
 
     § 1. Ustala się, w załączniku Nr 1 do uchwały:
 
  1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
 
  2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.
 
     § 2. Ustala się plan finansowy  wydatków, o których mowa w  § 1, określony  w załączniku Nr 2 do uchwały.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia  22.12.2014r.
 
Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
 
Lp.
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Kwota
Termin realizacji
1
2
3
4
5
6
1
710
71004
Opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg zawartych umów. Nr RGP.6722.1.2.2013
RGP.6722.3.2013
RGP.6722.1.2.2014
RGP.6722.1.2.2014
RGP.6722.4.2014
RGP.6722.5.2014
RGP.6722.7.2014
73.145,00
30.06.2015
2
900
90019
„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zajączki” wg zawartych umów Nr IRL.7011.11.2014
IRL.7013.17.2014
103.220,00
30.06.2015
 
 
 
Razem
176.365,00
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.12.2014 r.
 
Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
 
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan wydatków
Ogółem
z tego wydatki majątkowe
1
2
4
5
6
710
 
Działalność usługowa
73.145,00
-
 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
73.145,00
 
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
103.220,00
103.220,00
 
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
103.220,00
103.220,00
 
 
Razem
176.365,00
103.220,00
 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.12.2014, ostatnia aktualizacja: 23.12.2014, odsłon: 868


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15607847
odsłon strony

Aktualnie mamy
56 gości