Uchwała Nr III/10/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 22 grudnia 2010r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie § 10 ust.3 Statutu Sołectwa Brzydowo, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Durąg stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Dziadyk stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr X/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Gierłoż stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Giętlewo stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Glaznoty stanowiącego załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Górka stanowiącego załącznik 7 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Grabin stanowiącego załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Idzbark stanowiącego załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Kajkowo stanowiącego załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Kątno stanowiącego załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2006r.,Statutu Sołectwa Lipowo stanowiącego załącznik nr 13 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Lubajny stanowiącego załącznik nr 14 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Międzylesie stanowiącego załącznik nr 15 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Naprom stanowiącego załącznik nr 16 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Ornowo stanowiącego załącznik nr 17 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Ostrowin stanowiącego załącznik nr 18 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Pietrzwałd stanowiącego załącznik nr 19 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Reszki stanowiącego załącznik nr 20 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Rudno stanowiącego załącznik nr 21 do Uchwały Nr X/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Samborowo stanowiącego załącznik nr 22 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. Statutu Sołectwa Smykówko stanowiącego załącznik nr 23 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Stare Jabłonki stanowiącego załącznik 24 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Szyldak stanowiącego załącznik nr 25 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r.r, Statutu Sołectwa Turznica stanowiącego załącznik nr 26 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Tyrowo stanowiącego załącznik nr 27 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Wałdowo stanowiącego załącznik nr 28 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Wirwajdy stanowiącego załącznik 29 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Wygoda stanowiącego załącznik nr 30 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Wysoka Wieś stanowiącego załącznik nr 31 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r, Statutu Sołectwa Zwierzewo stanowiącego załącznik nr 32 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r., Statutu Sołectwa Morliny stanowiącego załącznik nr 33 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. oraz Statutu Sołectwa Klonowo stanowiącego załącznik nr 34 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. oraz § 10 ust. 3 i 4 Statutu Sołectwa Lichtajny, stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr XI/74/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 października 2007r. Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich Sołectwach na terenie Gminy Ostróda.

 

         2. Wybory należy przeprowadzić zgodnie z zapisami Statutów sołeckich w terminie do dnia 12 lutego 2011r. tj. do 3 miesięcy po upływie kadencji Rady Gminy.

 

          3. Szczegółowy harmonogram wyborów w sołectwach, z podaniem miejsca, dnia, godziny zebrania wiejskiego oraz osoby obsługującej zebranie z ramienia urzędu gminy określi Wójt Gminy Ostróda.

 

           4. O ile w wyznaczonym w harmonogramie terminie i godzinie nie przybędzie na zebranie wymagana liczba mieszkańców ustala się II termin wyborów w tym samym dniu z pół godzinnym przesunięciem.

 

      § 2. Obrady Wiejskich Zebrań Wyborczych w poszczególnych Sołectwach przeprowadza się wg następującego porządku obrad:

 

1/ Wybór Komisji Wyborczej.

 

2/ Przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów - zgodnie z sołecką ordynacją wyborczą zawartą w Statucie danego sołectwa.

 

3/ Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

 

4/ Przeprowadzenie tajnego głosowania.

 

5/ Ustalenie wyników głosowania.

 

6/ Sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.12.2010, ostatnia aktualizacja: 27.12.2010, odsłon: 1 611


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100164
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości