Uchwała Nr II/4/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 6 grudnia 2010r.

 

w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz § 50 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 19 listopada 2002r. Nr 149, poz. 2046)- Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące składy liczbowe stałych komisji problemowych Rady Gminy:

 

1) Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich - w liczbie od 5 do  7.

 

2) Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - w liczbie od 5 do 7.

 

3) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - w liczbie od 5 do 7.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.12.2010, ostatnia aktualizacja: 27.12.2010, odsłon: 1 050


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100759
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości