Uchwała Nr I/5/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 listopada 2018 r.
 
w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2013 r., poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Ustala się następujące składy liczbowe stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda:
 
    1) Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich - w liczbie 5.
 
    2) Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - w liczbie 5.
 
    3) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - w liczbie 6.
 
    § 2. Traci moc uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda, zmieniona uchwałą Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Data przekazania do publikacji: 20.11.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.11.2018, ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, odsłon: 579


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527144
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości