Uchwała Nr I/4/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2013 r., poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Ustala się następujące składy liczbowe stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda:
 
  1) Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich - w liczbie 7 .
 
  2) Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - w liczbie 6.
 
  3) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - w liczbie 6 .
 
     § 2. Traci moc uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 03.12.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.12.2014, ostatnia aktualizacja: 04.12.2014, odsłon: 885


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622482
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości