Uchwała Nr I/3/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 
     Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 37 ust. 1 - 4 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2013 r., poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. 1.Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie 4 osób.
 
     2.Ustala się następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
 
1) Józef Wiśniewski - przewodniczący,
 
2) Jarosław Pawszyk - członek,
 
3) Łukasz Wolf - członek,
 
4) Witold Bojar - członek,
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 03.12.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.12.2014, ostatnia aktualizacja: 04.12.2014, odsłon: 911


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608243
odsłon strony

Aktualnie mamy
96 gości