Uchwała Nr 134/2004

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 18 lutego 2004 r.

 

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Ostróda w uchwale budżetowej na 2004 rok.

 

      Na podstawie art. 13 pkt 2, w związku z art 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 55, póz. 577, z późn.zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. (tj. z 2003 r. Dz.U.Nr 15, póz. 148, z późn.zm.), skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

 

      1. Mieczysław Czirson - przewodniczący składu;

 

      2. Zofia Baczyńska - członek składu;

 

      3. Bogumił Pliszka - członek składu.

 

      opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Ostróda w uchwale budżetowej na 2004 rok.

 

Uzasadnienie

 

      Rada Gminy Ostróda na sesji w dniu 30 stycznia 2004 r. podjęła uchwalę Nr XVII/82/04 w sprawie budżetu gminy na rok 2004. Powyższa uchwała wpłynęła do tutejszej Izby w dniu 09 lutego 2004r.

 

      Uchwalony na 2004 rok budżet przedstawia się następująco:

 

   - Dochody - 22.004.992,00 zł;

 

   - Wydatki - 22.804.992,00 zł;

 

   - Przychody - 900.000,00 zł;

 

   - Rozchody - 100.000,00 zł.

 

      Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę:

 

   - kredytów bankowych - 30.000,00 zł;

 

   - pożyczek - 70.000,00 zł.

 

      Suma wydatków i rozchodów budżetowych wynosi 22.904.992 zł i o kwotę 900.000 zł przewyższa zaplanowane na 2004r. dochody budżetowe.

 

      Jako źródło pokrycia zaplanowanego deficytu budżetowego wskazano:

 

   - pożyczki - 800.000 zł;

 

   - inne źródła - 100.000 zł.

 

      Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy o finansach publicznych źródła te mogą być wskazane jako przychód pokrywający deficyt budżetowy.

 

      Na podstawie przedłożonej przez Gminę Ostróda informacji o sytuacji finansowej stwierdzono, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów.

 

      Spełniony został tym samym wymóg zawarty w art. 113 ust. l ustawy o finansach publicznych.

 

      Mając powyższe na uwadze skład orzekający wydał opinię jak w sentencji.

 

      Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

 

data publikacji: 07.03.2004, ostatnia aktualizacja: 07.03.2004, odsłon: 1 007


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563887
odsłon strony

Aktualnie mamy
58 gości