Uchwała Nr 1/ 2009

Gminnej Komisji Do Spraw Referendum

z dnia 13 maja 2009 r.

 

w sprawie wyboru ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Gminnej Komisji do Spraw Referendum Gminnego w Ostródzie.

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/194/2009 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Do Spraw Referendum wyznaczonego na dzień 7 czerwca 2009 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości Gminna Komisja do Spraw Referendum w Ostródzie, uchwala co następuje:

 

§ 1. Dokonano wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji do Spraw Referendum Gminnego w osobie Pani Agnieszki Raczyńskiej.

 

§ 2. Dokonano wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji do Spraw Referendum Gminnego w osobie Pana Andrzeja Koseckiego.

 

§ 3. Dokonano wyboru Sekretarza Gminnej Komisji do Spraw Referendum Gminnego w osobie pani Zofii Stankiewicz.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.

                                         

Przewodniczący Gminnej Komisji Do Spraw Referendum

Agnieszka Raczyńska

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 19.05.2009, ostatnia aktualizacja: 09.06.2009, odsłon: 885


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331510
odsłon strony

Aktualnie mamy
99 gości