Tryb i sposób załatwiania spraw

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

data publikacji: 08.09.2006, ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, odsłon: 3273

Wniosek o wydanie e-dowodu.

data publikacji: 06.03.2019, ostatnia aktualizacja: 08.11.2021, odsłon: 3019

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru PESEL

data publikacji: 19.03.2015, ostatnia aktualizacja: 09.09.2019, odsłon: 2398

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 12.04.2021, odsłon: 1528

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 12.04.2021, odsłon: 2599

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pobyt stały i czasowy)

data publikacji: 01.04.2015, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 1650

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

data publikacji: 01.04.2015, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 1571

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy / wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

data publikacji: 20.09.2006, ostatnia aktualizacja: 16.09.2015, odsłon: 2686

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 12.04.2021, odsłon: 1481

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 12.04.2021, odsłon: 956

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 12.04.2021, odsłon: 872

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 12.04.2021, odsłon: 894

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

data publikacji: 12.03.2015, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 1429

Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców

data publikacji: 11.09.2023, ostatnia aktualizacja: 11.09.2023, odsłon: 20

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

data publikacji: 11.09.2023, ostatnia aktualizacja: 11.09.2023, odsłon: 23

Zaświadczenie o prawie do głosowania

data publikacji: 11.09.2023, ostatnia aktualizacja: 11.09.2023, odsłon: 30

Oświadczenie właściciela o zamieszkaniu wyborcy

data publikacji: 11.09.2023, ostatnia aktualizacja: 11.09.2023, odsłon: 18

Podstawowe informacje o ujęciu w stałym obwodzie głosowania w Gminie Ostróda

data publikacji: 11.09.2023, ostatnia aktualizacja: 11.09.2023, odsłon: 22

Wpis do rejestru wyborców

data publikacji: 03.10.2006, ostatnia aktualizacja: 19.08.2011, odsłon: 2823

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

data publikacji: 10.09.2019, ostatnia aktualizacja: 10.09.2019, odsłon: 1551

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

data publikacji: 11.09.2006, ostatnia aktualizacja: 04.09.2018, odsłon: 3102

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

data publikacji: 28.07.2006, ostatnia aktualizacja: 04.09.2018, odsłon: 2869

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

data publikacji: 29.11.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 2571

Petycje - informacje

data publikacji: 19.10.2015, ostatnia aktualizacja: 15.05.2023, odsłon: 1592

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, odsłon: 3440

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

data publikacji: 18.09.2008, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 5650

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osoby fizyczne

data publikacji: 08.06.2017, ostatnia aktualizacja: 26.11.2019, odsłon: 2460

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 26.11.2019, odsłon: 5223

Opłata skarbowa

data publikacji: 11.01.2007, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 7317

Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, odsłon: 5977

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego lub warunków zabudowy

data publikacji: 05.01.2022, ostatnia aktualizacja: 05.01.2022, odsłon: 1445

Podział nieruchomości

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, odsłon: 3714

Numeracja porządkowa nieruchomości Wydanie zawiadomienia

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 14.06.2013, odsłon: 4196

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 26.11.2019, odsłon: 3809

Procedury dot. szacowania szkód w rolnictwie spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

data publikacji: 08.07.2021, ostatnia aktualizacja: 08.07.2021, odsłon: 326

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydanie decyzji

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 3393

Referat Oświaty

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, odsłon: 2753

Dofinansowanie kosztów za przygotowanie zawodowe młodocianych

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 12.04.2022, odsłon: 4153

Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 20.10.2021, odsłon: 4386

Referat Gospodarki Komunalnej

data publikacji: 02.09.2014, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 1534

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

data publikacji: 10.08.2023, ostatnia aktualizacja: 10.08.2023, odsłon: 34

Dodatek gazowy - refundacja kosztów podatku od towarów i usług (VAT)

data publikacji: 01.03.2023, ostatnia aktualizacja: 01.03.2023, odsłon: 308

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

data publikacji: 12.01.2022, ostatnia aktualizacja: 31.03.2022, odsłon: 1049

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

data publikacji: 13.06.2007, ostatnia aktualizacja: 09.02.2017, odsłon: 2356

Zezwolenie na pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym

data publikacji: 11.01.2007, ostatnia aktualizacja: 21.01.2015, odsłon: 3387

Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest

data publikacji: 14.03.2008, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 3028

Zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

data publikacji: 07.07.2009, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 2687

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

data publikacji: 07.11.2022, ostatnia aktualizacja: 07.11.2022, odsłon: 162

Dodatek elektryczny

data publikacji: 01.12.2022, ostatnia aktualizacja: 01.12.2022, odsłon: 302

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

data publikacji: 13.12.2006, ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, odsłon: 2580

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

data publikacji: 31.05.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2017, odsłon: 3789

Referat Finansowy

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, odsłon: 2964

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, odsłon: 8212

Zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym osób prawnych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, odsłon: 3870

Zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym osób prawnych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, odsłon: 2649

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób fizycznych

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, odsłon: 4555

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku rolnym osób fizycznych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 3716

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku leśnym osób fizycznych

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, odsłon: 2346

Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych

data publikacji: 15.01.2007, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 3260

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

data publikacji: 07.03.2008, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 2694

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

data publikacji: 15.01.2007, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 3666

Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 2566

Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 2604

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej.

data publikacji: 15.01.2007, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 2591

Zaświadczenie o powierzchni gruntów oraz dochodzie z gospodarstwa

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 2802

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, odsłon: 7050

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

data publikacji: 19.02.2007, ostatnia aktualizacja: 28.07.2023, odsłon: 2993

Opłata eksploatacyjna

data publikacji: 30.12.2015, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 1313

Opłata miejscowa

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, odsłon: 3637


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822432
odsłon strony

Aktualnie mamy
95 gości