Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko Mazurskiego dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/157/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2008 roku.

 

Uchwała Nr XXIV/157/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art.12, 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 3 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy na okres 12 lat nieruchomości:

 

1/ nieruchomość zabudowaną, oznaczoną wg ewidencji gruntów jako działka Nr 320 o pow. 0,0200 ha położoną w obrębie i miejscowości Lubajny w skład której wchodzi:

 

 - grunt o pow. 200 m2,

 

 - budynek murowany z cegły, wolnostojący o pow. zabudowy 29,00 m2 i pow. użytkowej 23,00 m2;

 

2/ lokal o pow. uż. 13,80 m2 w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka Nr 101/2 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie i miejscowości Durąg,

 

3/ lokal o pow. uż. 16,12 m2 w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka Nr 624 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie i miejscowości Samborowo,

 

4/ pomieszczenie o pow. 20,44 m2 - centrala - znajdującym się w budynku położonym na działce Nr 203/2 o pow. 0,2208 ha w obrębie i miejscowości Pietrzwałd - udział w nieruchomości 3/100.

 

§ 2. Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości określonych w §1 uchwały na rzecz Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej w celu realizacji zadań statutowych - centrala telefoniczna.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Urbańska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.10.2008, ostatnia aktualizacja: 15.12.2008, odsłon: 1 176


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236005
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości