Raport o stanie Gminy Ostróda w roku 2020 - (aktywny link do treści raportu)
 
         Szanowni Państwo, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Wójt do dnia 31 maja każdego roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Gminy Ostróda. 
         W debacie nad raportem mogą zabrać głos mieszkańcy gminy. Osoby, które chciałyby zabrać głos w debacie nad raportem muszą zgodnie z art. 28aa ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy przekazać do dnia poprzedzającego sesję. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Data przekazania do publikacji: 31.05.2021
Osoba przekazująca: Grzegorz Kastrau

Sporządził/a: Grzegorz Kastrau
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.06.2021, ostatnia aktualizacja: 09.06.2021, odsłon: 841


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100311
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości