Informacja dla Mieszkańców Gminy Ostróda

 

    Szanowni Państwo, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Wójt do dnia 31 maja każdego roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

 

    Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Debata nad raportem odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 830 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostróda podczas IX sesji Rady Gminy Ostróda.

 

    W debacie nad raportem mogą zabrać głos mieszkańcy gminy. Osoby, które chciałyby zabrać głos w debacie nad raportem muszą zgodnie z art. 28aa ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy przekazać do dnia poprzedzającego sesję. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

 

Raport o stanie Gminy Ostróda w roku 2018

 

Data przekazania do publikacji: 03.06.2019
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Gmina Ostróda
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 03.06.2019, ostatnia aktualizacja: 03.06.2019, odsłon: 1 100


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209874
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości