Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne
 
UWAGA! Od 1 stycznia 2022 r. zostanie podniesione kryterium dochodowe z 528 zł netto na 600 zł (Dz.U. z 2021 r. poz. 1296). Osoby, które złożyły wnioski we wrześniu 2021 r. i na dzień składania wniosków przekraczał im dochód oraz otrzymali decyzję negatywną będą mogli wnioskować o uchylenie decyzji i ponowne przeliczenie dochodów. Wymagane będzie ponowne złożenie wniosku wraz z załącznikami o dochodach za miesiąc grudzień tj. za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne według załączonego wzoru (druk do pobrania).
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Oświaty Kultury i Sportu
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 208
telefon: 89 676 07 82.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), Ustawa z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 111 z późn.zm.), art. 90 lit. m i n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm), § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXXIX/312/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 1773).
 
Wymagane opłaty:
Brak opłat.
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wydanie decyzji w ciągu 14 dni od chwili otrzymania środków z budżetu państwa. Wydaje się decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Uwagi:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
2. Wnioski o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne można składać w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą.
 
3. Odbiór decyzji może być:
 
- osobiście przez wnioskodawcę,
 
- za pośrednictwem poczty.
 
4. Organ wydaje decyzję odmowną, jeżeli:
 
- wniosek zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
 
- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia przekracza kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).
 
5. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej powinien zawierać:
 
a) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
 
b) miejsce zamieszkania ucznia,
 
c) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, a jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
 
d) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.
 
Oświadczenia o wysokości dochodów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
6. Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Wójta, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 
a) stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
 
b) stypendium podlega zwrotowi w przypadku nie realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego.
 
c) należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
7. Brak udokumentowania poniesionych nakładów finansowych zgodnie z punktem 7 wniosku jest podstawą do wstrzymania wypłaty stypendium.
 
 

Sporządził/a: Joanna Burcon
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 20.10.2021, odsłon: 4 468


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569232
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości