Informacja o rozstrzygniętych przetargach

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 24/04/06                                                 Ostróda, dn.21 grudnia 2006r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 18 grudnia 2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/26 o pow. 0,1350 ha, położonej w obrębie w miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14245.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono cztery osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 10.000,oo-zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 10.100,- zł.

 

5. W wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości został ustalony Jan Klimczewski.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 28 grudnia 2006r. do 3 stycznia 2007r.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 24/04/06                                                 Ostróda, dn. 21 grudnia 2006r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 18 grudnia 2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/27 o pow. 0,1439 ha, położonej w obrębie w miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14245.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 10.000,oo-zł. /słownie: dziesięć tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 10.100,- zł.

 

5. W wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości został ustalony Maciej Karwowski.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 28 grudnia 2006r. do 3 stycznia 2007r.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 24/04/06                                                 Ostróda, dn. 21  grudnia 2006r.

 

Informacja

 

Na podstawie  § 12  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / -  podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 18 grudnia  2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr  676/35 o pow. 0,1409 ha, położonej w obrębie w miejscowości  Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr  14245.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono cztery osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 10.000,oo-zł. /słownie: dziesięć tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości  10.100,-  zł.

 

5. W wyniku przetargu jako nabywca  nieruchomości zostali ustaleni: Katarzyna Jaskółowska oraz Michał Nowicki.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od  28 grudnia 2006r.  do 3 stycznia 2007r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 24/04/06                                                 Ostróda, dn. 21 grudnia 2006r.

 

Informacja

 

Na podstawie  § 12  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / -  podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 18 grudnia  2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr  676/36 o pow. 0,1462 ha, położonej w obrębie w miejscowości  Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr  14245.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 10.000,oo-zł. /słownie: dziesięć tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości  11.600,-  zł.

 

5. W wyniku przetargu jako nabywca  nieruchomości został ustalony Jerzy Draniewicz.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od  28 grudnia 2006r.  do 3 stycznia 2007r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 24/04/06                                                 Ostróda, dn.21 grudnia 2006r.

 

Informacja

 

Na podstawie  § 12  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / -  podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 18 grudnia  2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr  676/37 o pow. 0,1445 ha, położonej w obrębie w miejscowości  Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr  14245.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 10.000,oo-zł. /słownie: dziesięć tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości  12.000,-  zł.

 

5. W wyniku przetargu jako nabywca  nieruchomości został ustalony Mariusz Krenski.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od  28 grudnia 2006r.  do 3 stycznia 2007r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Treść ogłoszenia na przetargi

 

Nasz znak: RGP 72241- 24/04 /06                                 Ostróda, dn. 7 listopada 2006r.

 

Ogłoszenie

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm / , § 6 ust.1 i ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz.2108/, uchwały Nr VII/ 29/ 03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, niżej wyszczególnionych działek gruntu położonych w obrębie i miejscowości Samborowo przy ul. Spółdzielczej,  stanowiących własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14 245 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Samborowo przy ul. Spółdzielczej, łączącej się z drogą krajową nr 16, w odległości ok. 10 km od miasta Ostróda .

Miejscowość Samborowo wyposażona jest w dobrym stopniu w infrastrukturę handlowo-usługową i sieć komunikacji PKS i PKP.

Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - osiedle. Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany, w najbliższym sąsiedztwie działek występuje również zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w zasięgu sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej, występują na terenie płaskim, posiadają regularny kształt zbliżony do kwadratu. W katastrze nieruchomości obszar obejmujący działki sklasyfikowany jest jako rola klasy V.

Nabywcy działek zobowiązani są do wykonania na koszt własny ich uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie, gmina Ostróda , zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/ 209/97 Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 26 lutego 1997r. /Dz.Urz.Woj. Olsztyńskiego Nr.12 ,poz,146/ niżej opisane działki  przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Przedmiotem VII przetargu, prowadzonego odrębnie dla każdej z działek, są niżej wyszczególnione działki niezabudowane:

 

Nr 676/26 o pow. 0,1350 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

Nr 676/27 o pow. 0,1439 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

Nr 676/35 o pow. 0,1409 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł

Nr 676/36 o pow. 0,1462 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł

Nr 676/37 o pow. 0,1445 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł

 

Postąpienie ,zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze VII przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 18 grudnia 2006r w Urzędzie Gminy w Ostródzie

ul. Mickiewicza 24 pok.17

/ VII przetarg prowadzony będzie odrębnie dla każdej z działek/

 

działka Nr 676/26 - o godz. 900

działka Nr 676/27  - o godz. 1000

działka Nr 676/35  - o godz. 11 00

działka Nr 676/36  - o godz. 12 00

działka Nr 676/37  - o godz.13 00

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej i osób bliskich tym osobom oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie określonej wyżej dla poszczególnych działek / z określeniem Nr działki / - w terminie do dnia 14 grudnia 2006r. (włącznie) w kasie Urzędu Gminy w Ostródzie lub wpływ na konto Gminy Ostróda :Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Samborowo.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia 10 listopada do 14 grudnia 2006r.

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

Sporządził/a: Artur Lewartowski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.11.2006, ostatnia aktualizacja: 04.01.2007, odsłon: 1 599


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541352
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości