Nasz znak: RGP.6840.21.2011                           Ostróda, 07 października 2011 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 29 września 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy - działka Nr 102/4 o pow. 0,0274 ha, położona w obrębie i miejscowości Ornowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 29617.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 50.300,oo zł

/słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie zgłosił postąpienia.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 10 października do 18 października 2011 r.

 

 

Nasz znak: RGP.6840.21.2011                                  Ostróda, 22 sierpnia 2011 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 51/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy (do adaptacji na budynek mieszkalny), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102/4 o pow. 0,0274 ha, położonej w obrębie i miejscowości Ornowo.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 29617 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej, obszar zlewni pojeziernej.

 

Dnia 04 stycznia 2011 r. została wydana decyzja Nr 125/2010 o warunkach zabudowy (znak: RGP-7331/128/2010) ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na budynek mieszkalny, przewidziany do realizacji na działce nr 102/4, położonej w miejscowości Ornowo, gmina Ostróda, stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej położona jest w centralnej części wsi Ornowo. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - powiatowej o nawierzchni utwardzonej. Działka częściowo ogrodzona jest płotem trwałym - wykonanym z siatki drucianej.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1/ grunt działki nr 102/4 o powierzchni 0,0274ha, zabudowany budynkiem byłej świetlicy wiejskiej przeznaczonym do adaptacji.

 

2/  budynek byłej świetlicy - przeznaczony do adaptacji na funkcję mieszkalną, o powierzchni użytkowej przed zmianą 131,79 m2 a po zmianie 125,02 m2. Budynek połączony jest z innym budynkiem, w którym znajduje się sklep wiejski i mieszkanie prywatne. Obiekt wyposażony w instalacje elektryczne zasilane z własnego przyłącza oraz przyłączony do wiejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków odbywa się do bezodpływowego zbiornika na ścieki, zlokalizowanego na działce, na której usytuowany jest budynek. Ogrzewanie obiektu za pomocą pieców kaflowych na paliwo stałe. Jest to budynek parterowy o konstrukcji murowanej, przykryty dwuspadowym dachem o konstrukcji jętkowej pokryty papą. Projekt adaptacji przewiduje, że lokal mieszkalny będzie składał się z wiatrołapu, przejściowej kuchni z jadalnią, trzech pokoi sypialnianych, łazienki, kotłowni oraz garderoby. Wyposażony będzie w instalacje elektroenergetyczną zasilaną z własnego przyłącza, wodociągową zasilaną z wodociągu wiejskiego, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do własnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie działki nr 102/4 oraz centralnego ogrzewania zasilanego z własnej kotłowni.

 

Nabywca zobowiązany jest do dokonania zmiany sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na budynek mieszkalny na koszt własny, zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna zostanie nieodpłatnie przekazana nabywcy budynku po podpisaniu aktu notarialnego.

 

Szczegółowy opis budynku byłej świetlicy wg stanu faktycznego oraz po dokonaniu adaptacji i zmiany funkcji przeznaczenia znajduje się w „Projekcie budowlanym - do zmiany sposobu użytkowania świetlicy na budynek mieszkalny” dostępnym w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 50.300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych).

Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu tj.: nie mniej niż 510,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

   

Przetarg odbędzie się dnia 29 września 2011 r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1,  sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 301.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 26 września 2011 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Ornowo.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 25 sierpnia 2011r. do 26 września 2011r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 25 sierpnia 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 23.08.2011, ostatnia aktualizacja: 10.10.2011, odsłon: 1 230


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544916
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości