Nasz znak : RGP 72241-31 /05 /06                          Ostróda 20 czerwca 2006r.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

      Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz. 2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

      1. W dniu 12 czerwca 2006r. w Urzędzie Gminy Ostróda pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działek Nr 676/26 o pow. 0,1350 ha, 676/27 o pow. 0,1439 ha, 676/28 o pow. 0,1452 ha, 676/31 o pow. 0,1413 ha, 676/35 o pow. 0,1409 ha, 676/36 o pow. 0,1462 ha, 676/37 o pow. 0,1445 ha, położonych w obrębie w miejscowości Samborowo

 

      2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14 245.

 

      3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

      4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 10000 zł. /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

 

      5. Przetargi na wyżej wymienione działki zakończono negatywnie - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Wójt

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Nasz znak : RGP 72241-25 /05 /06                          Ostróda 20 czerwca 2006r.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

      Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz. 2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

       1. W dniu 12 czerwca 2006r. w Urzędzie Gminy Ostróda. pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/32 o pow. 0,1413 ha, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

       2. Działka będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14 245.

 

       3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę. Nie było osób niedopuszczonych do przetargu.

 

       4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do V przetargu wynosiła 10000 zł. /słownie: dziesięć tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 10100 zł. /słownie: dziesięć tysięcy sto złotych /.

 

      5. W wyniku przetargu jako nabywcę nieruchomości ustalono - Panią Grażynę Car.

 

 

Wójt

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Treść przetargu

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 24  /04 /06                              Ostróda  25 kwietnia   2006r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm / , § 6 ust.1 i ust.3

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz.2108/, uchwały Nr VII/ 29/ 03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r.  w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, niżej wyszczególnionych działek gruntu położonych w obrębie i miejscowości Samborowo przy ul. Spółdzielczej, stanowiących własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14 245 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Samborowo przy ul. Spółdzielczej, łączącej się z drogą krajową nr 16, w odległości ok. 10 km od miasta Ostróda.

Miejscowość Samborowo wyposażona jest w dobrym stopniu w infrastrukturę handlowo-usługową i sieć komunikacji PKS i PKP.

Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - osiedle. Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany, w najbliższym sąsiedztwie działek występuje również zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w zasięgu sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej, występują na terenie płaskim, posiadają regularny kształt zbliżony do kwadratu. W katastrze nieruchomości obszar obejmujący działki sklasyfikowany jest jako rola klasy V.

Nabywcy działek zobowiązani są do wykonania na koszt własny ich uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/ 209/97 Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 26 lutego 1997r. /Dz.Urz.Woj. Olsztyńskiego Nr.12 ,poz,146/ niżej opisane działki są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Przedmiotem V przetargu, prowadzonego odrębnie dla każdej z działek, są niżej wyszczególnione działki niezabudowane:

 

-Nr  676/26  o pow. 0,1350 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

-Nr  676/27  o pow. 0,1439 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

-Nr  676/28  o pow. 0,1452 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

Nr  676/31  o pow. 0,1413 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

-Nr  676/32  o pow. 0,1413 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

-Nr  676/35  o pow. 0,1409 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł

-Nr  676/36  o pow. 0,1462 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł

-Nr  676/37  o pow. 0,1445 ha, cena wywoławcza 10.000,- zł, wadium 1.500,- zł

 

Postąpienie ,zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze V przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi  odbędą się dnia  12 czerwca 2006r w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok.17 / V przetarg prowadzony będzie odrębnie dla każdej z działek/

-   działka Nr 676/26  - o godz.  900

-działka Nr 676/27   - o godz. 930

-działka Nr 676/28   - o godz. 1000

-działka Nr 676/31   - o godz. 11 00

-działka Nr 676/32   - o godz. 11 30

-działka Nr 676/35   - o godz. 12 00

-działka Nr 676/36   - o godz. 12 30

-działka Nr 676/37    - o godz.13 00

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej i osób bliskich tym osobom oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie określonej wyżej dla poszczególnych działek / z określeniem Nr działki / - w terminie do dnia 6 czerwca 2006r. w kasie Urzędu Gminy w Ostródzie lub wpływ na konto Gminy Ostróda: Bank Pocztowy S.A Nr konta 911320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Samborowo.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia 28 kwietnia do 6 czerwca 2006r.

 

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.05.2006, ostatnia aktualizacja: 21.08.2006, odsłon: 1 231


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563659
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości