Ostróda, 28 lipca 2009r.

 

IGK-341/8/2009

 

Informacja dot. unieważnienia przetargu

 

dotyczy: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2009r.

 

   Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) unieważnia się postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2009r.” z powodu nie złożenia żadnej oferty w ww. postępowaniu.

 

 

 

Ostróda, 22 lipca 2009

IGK-431/8/2009

 

Dotyczy: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2009r.

 

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą.

Odpowiedz:

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą opublikowany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego www.bip.gminaostroda.pl w zakładce - Wykaz jednostek oświatowych i podległych.

 

2. Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 i 2008r

Odpowiedz:

Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za rok 2007 i 2008 oraz lata wcześniejsze

opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego www.bip.gminaostroda.pl w zakładce Finanse i Budżet - jak wskazano w pkt 8 SIWZ.

 

3. Opinia RIO dot. sprawozdań z wykonania budżetu za 2007 i 2008r

Odpowiedz:

Opinie RIO dotycząca sprawozdań z wykonania budżetu za 2007 i 2008r opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego www.bip.gminaostroda.pl w zakładce Finanse i Budżet - jak wskazano w pkt 8 SIWZ.

 

4. Informacja o zobowiązaniach Gminy wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

Odpowiedz:

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji a zobowiązania wg tytułów dłużnych załączono do SIWZ jako załączniki nr 7, nr 9 i nr 11.

 

5. Uchwałę wskazującą zabezpieczanie kredytu.

Odpowiedz:

Taka uchwała nie jest wymagana.

 

6. Informacja o dochodach własnych Gminy uzyskanych w 2007, 2008 i I kwartale 2009r oraz aktualną liczbę mieszkańców.

Odpowiedz:

- Dochody własne Gminy uzyskane w I kw. 2009r wynoszą 3.273.839,- zł., natomiast dochody własne za lata 2007 i 2008 oraz lata wcześniejsze opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego www.bip.gminaostroda.pl w zakładce Finanse i Budżet .

- Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2008r - zgodnie z publikacją GUS wynosi 15641 , w/g danych ewidencyjnych Gminy liczba mieszkańców na dzień 30.06.2009r wynosi 15781.

 

7. Dodatkowe informacje z prośbą o wyjaśnienie:

a/ rozbieżności pomiędzy celem kredytowania określonym w SIWZ oraz podanym w Opinii RIO o możliwościach spłaty wnioskowanego kredytu.

Odpowiedz:

- zamawiający nie widzi rozbieżności pomiędzy celem kredytowania a opinią RIO. Kredyt zaciągany jest na pokrycie planowanego deficytu a RIO opiniuje możliwości jego spłaty.

 

b/ jaką stawkę bazową WIBOR 1M należy stosować w całym okresie kredytowania ( z jakiego dnia stawka i od kiedy ma obowiązywać).

odpowiedz:

Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M stanowiące średnią z notowań stawki z ostatnich 30 dni m-ca, poprzedzających miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej

c/ czy zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

odpowiedz:

nie

 

d/ czy zamawiający wyrazi zgodę na odsetki przeterminowane w wysokości dwukrotności aktualnego oprocentowania kredytu?

odpowiedz:

z ewidentnej winy zamawiającego - tak.

 

8. Czy zamawiający wyrazi zgodę, żeby stawka bazowa WIBOR 1M w całym okresie kredytowania stanowiła średnią notowań stawki z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej?

Odpowiedz:

TAK

 

9. Czy zamawiający wyrazi zgodę, żeby terminem zakończenia okresu kredytowania (termin ostatniej raty kapitałowej i odsetkowej) była data 30.11.2015r?

Odpowiedz:

TAK

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2009r”.

 

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 20.07.2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Maria Andrychowska (089 676-07-24) , fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 66130000-5 Usługi udzielania kredytu

 

1/. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda na 2009r.

 

2/. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

 

2.1/ Wysokość kredytu 2.307.500,- zł Słownie złotych: Dwa miliony trzysta siedem tysięcy pięćset,

 

2.2/ Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

2.3/ Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2015 roku,

 

2.4 /Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach:

 

- I transza do dnia 30.09.2009r - 557.500,- zł

 

- II transza do dnia 30.10.2009r - 450.000,- zł

 

- III transza do dnia 30.11.2009r - 1.300.000 zł

 

2.5 / Wymagana karencja spłaty kredytu: do dnia 29.09.2010r

 

2.6/ Odsetki od udzielonego kredytu będą naliczane i regulowane, jak niżej:

 

- podstawą naliczania odsetek będzie bieżący stan zadłużenia,

 

- odsetki dla całego okresu kredytowania będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366./,

 

- odsetki będą naliczane za okres od dnia uruchomienia I transzy kredytu do końca całego okresu kredytowania,

 

- odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca,

 

- odsetki będą płatne do 10 dnia każdego miesiąca , za miesiąc poprzedni, na podstawie otrzymanego od Banku pisemnego zawiadomienia.

 

2.7/ Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR -1M powiększone o stałą marżę banku.

 

Do celów przetargu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 20.07.2009 godz. 10,°°

 

2.8/ Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w latach od 2010 roku do 2015 roku następująco:

 

• 30.09.2010 - 7.500,-

• 30.05.2011 - 100.000,-

• 30.09.2011 - 100.000,-

• 30.11.2011 - 100.000,-

 

• 30.03.2012 - 100.000,-

• 30.05.2012 - 100.000,-

• 30.09.2012 - 100.000,-

• 30.11.2012 - 100.000,-

 

• 30.03.2013 - 100.000,-

• 30.05.2013 - 100.000,-

• 30.09.2013 - 100.000,-

• 30.11.2013 - 100.000,-

 

• 30.03.2014 - 150.000,-

• 30.05.2014 - 150.000,-

• 30.09.2014 - 150.000,-

• 30.11.2014 - 150.000,-

 

• 30.03.2015 - 150.000,-

• 30.05.2015 - 150.000,-

• 30.09.2015 - 150.000,-

• 30.11.2015 - 150.000,-

 

2.9/ Bank nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu,

 

2.10/ Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od niewykorzystanej kwoty/transzy kredytu,

 

2.11/ Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem,

 

2.12/ Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za wprowadzane zmiany w umowie.

 

2.13/ Uruchomienie transzy kredytu będzie następowało na podstawie pisemnej dyspozycji zamawiającego na rachunek podstawowy zamawiającego.

 

2.14/ Zastrzega się niewykorzystanie kredytu w całości

 

2.15/ Zastrzega się spłatę kredytu przed terminem.

 

2.12/ Wyklucza się założenie rachunku bieżącego lub pomocniczego przez Zamawiającego w Banku Wykonawcy.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach:

 

- I transza do dnia 30.09.2009r - 557.500,- zł

 

- II transza do dnia 30.10.2009r - 450.000,- zł

 

- III transza do dnia 30.11.2009r - 1.300.000 zł

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

 

5. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 28 lipca 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki (12 załączników - plik spakowany o pojemności 5,51 MB)

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 20.07.2009, ostatnia aktualizacja: 28.07.2009, odsłon: 1 188


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558999
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości