Ostróda, 3 sierpnia 2009

IGK-431/6/2009

 

tablica ogłoszeń

strona internetowa

 

Dotyczy: Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki gm. Ostróda.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że:

 

1. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wyklucza się wykonawcę, którym jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TERC-BUD Henryk Tercjak Grabinek 21a, 14-106 Szyldak, w związku z brakiem wpłaty wadium w wymaganym w siwz terminie tj. do dnia 14.07.2009 do godz. 10.00. Wadium znalazło zaksięgowane na koncie zamawiającego w dniu 15.07.2009. Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy zamawiający odrzuca ofertę, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) odrzuca się ofertę złożona przez Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni J.B. Przywoźni ul. Leśna 8 4-100 Ostróda, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

 

• w kosztorysie: Zadaszona płyta pod śmietnik dokonano nieuzasadnionych zmian polegających na:

 

- nie ujęto pozycji przedmiarowej 2: wykopy wąsko przestrzenne lub jamiste ... 2 szt.

 

- dopisano pozycję 8 - balustrady schodowe .... 14,4mb

 

- dopisano pozycję 9 - skrobaczki do obuwia 4 szt

 

- dopisano pozycję 12 - deskowanie połaci z tarcicy nasyconej 10,4 mb

 

- nie ujęto pozycji przedmiarowej 11 - osłona na grzejniki szczeblinowe sosnowe (norma zastępcza) 10,4m2

 

• brak wyceny wyposażenia – odpowiedź do pytania 8 b,c,d,e z dnia 9.07.2009

 

• brak kosztorysów – odpowiedź do pytania 9 z dnia 9.07.2009

 

- altana rekreacyjna Stare Jabłonki

 

- fundament pod TOY TOY 1 szt

 

- zadaszona płyta pod śmietnik 1 szt

 

• nieprawidłowo sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy

 

- brak wyszczególnienia wszystkich robót z tabeli Zestawienie wartości zadania.

 

Ponadto podczas badania ofert stwierdzono brak oświadczenia z art. 22 jednego z konsorcjantów. W związku z tym, że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, to w tym przypadku nie ma zastosowania art. 26 ust.3 ustawy, dotyczący uzupełniania dokumentów dotyczących wykazu wykonywanych robót.)

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) unieważnia się postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki gm. Ostróda z powodu nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu w ww. postępowaniu.

 

 

Ostróda, 10 lipca 2009

IGK-431/6/2009

 

Korekta odpowiedzi do pytań:

 

Dotyczy: Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki gm. Ostróda.

 

W związku z zaistniałym błędem pisarskim korekcie ulegają odpowiedzi do pytania 6 i 7. Odpowiedzi brzmią:

 

Odpowiedź do pytania 6

Balustrada z rury stalowej czarnej ø 50 mm malowana farbami antykorozyjnymi, wysokość poręczy 1,1m, odległość przeciągu od poręczy 50 cm, słupki w rozstawie 2,5 m z rozporami usztywniającymi, mocowanie do powierzchni pomostu za pomocą blach.

 

Odpowiedź do pytania 7

Długość podjazdu 16,0m, szerokość 1,5m, nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej ,,POLBRUK” grubości 6 cm na podbudowie z chudego betonu grubości 10cm i podsypce piaskowej grubości 10 cm, w obramowaniu z obrzeży trawnikowych 8x30cm. Poręcze pochylni należy wykonać z rury stalowej czarnej ø 50mm, malowanej farbami antykorozyjnymi, po obu jej stronach jako dwupoziomowe z pochwytami usytuowanymi na poziomach 90 i 75cm ponad powierzchnię pochylni, słupki w rozstawie 1,5m

 

 

Ostróda, 9 lipca 2009

IGK-431/6/2009

 

Dotyczy: Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki gm. Ostróda.

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

1. Altana rekreacyjna , prosimy o sprecyzowanie jakie ilości przyjąć do kosztorysu ofertowego n/w pozycji przedmiarowych:

 

a) poz. 8 słupy o długości ponad 2m w ilości 0,227m3, wg dokumentacji technicznej 0,12x2,25x9= 0,292m3,

 

b) poz. 9 wymiany i rozpory w ilości 0,075m3, wg dokumentacji technicznej nie występują,

 

c) poz. 15,16,17 deskowanie oraz pokrycie dachu w ilości 40,00m2, wg dokumentacji technicznej 4,00x6,00x0,5x4=48,00m2

 

2. Fundament pod pojemnik na śmieci, prosimy o sprecyzowanie jakie ilości przyjąć do kosztorysu ofertowego n/w pozycji przedmiarowych:

 

a) poz. 4 słupy o długości do 2m w ilości 0,121m3, wg dokumentacji technicznej 0,12x0,12x2,26x4=0,13m3

 

b) poz. 6 krokwie zwykłe dł. do 4,5m w ilości 0,084m3, wg dokumentacji technicznej 0,05x0,12x1,85x6x2=0,133m3

 

c) poz. 7 kleszcze w ilości 0,075m3, wg dokumentacji technicznej 0,05x0,15x2,00x6=0,09m3

 

d) poz. 8,9,10 deskowanie oraz pokrycie dachu w ilości 11,20m2, wg dokumentacji technicznej 1,85x4,00x2=14,80m2

 

3. Kątno-zagospodarowanie terenu poz. 6 zagęszczenie w ilości 1.200,00m2, zgodnie

z opisem do projektu technicznego pozycjami przedmiarowymi 5,7 i 8 powinno być 1.800,00m2, jaką ilość przyjąć do sporządzania kosztorysu ofertowego.

 

4. Brak w specyfikacji technicznej wykonania nawierzchni żwirowej, prosimy o uzupełnienie.

 

5. Pomost Kątno, brak w przedmiarze robót pozycji knagi cumownicze, czy uwzględnić w ofercie.

 

6. Pomost Kątno i Stare Jabłonki poz. 8 balustrady, brak w dokumentacji technicznej z jakiego gatunku stali mają być wykonane oraz specyfikacji technicznej, prosimy o uzupełnienie.

 

7. Stare Jabłonki -zagospodarowanie terenu poz. 12 podjazd dla osób niepełnosprawnych, prosimy o podanie długości, typu oraz specyfikacji technicznej dla balustrady dla osób niepełnosprawnych.

 

8. Zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ oraz dokumentacją techniczną w ofercie należy uwzględnić między innymi:

 

a) drewniane ogrodzenia

 

b) stoły drewniane z ławkami

 

c) drewniane ławki na plażę

 

d) kosze na odpadki

 

e) tablice ogłoszeniowo-regulaminowe

prosimy o podanie pozycji przedmiarowych oraz określenie kosztorysu ofertowego w jakim należałoby to ująć.

 

9. Przedmiary robót na altankę rekreacyjną, fundament oraz pojemnik na śmieci oraz fundament pod TOI-TOI dotyczą tylko jednej plaży, zgodnie z SIWZ do oferty należy dołączyć jeden kosztorys na dwie plaże co zwiększałoby pozycje przedmiarowe dwukrotnie, czy dwa kosztorysy oddzielnie na każdą plażę.

 

Odpowiedź do pytań

1. a), b), c), 2. a), b), c), d), 3,4,5,

 

Cenę ofertową zgodnie z punktem 10 ppkt. 3 siwz należy ustalić w oparciu o przedmiary, dokumentację techniczną i STWiOR. Dokumenty te wzajemnie się uzupełniają. Do ustalenia ceny należy przyjąć takie ilości aby wykonać przedmiot zamówienia w całości zgodnie z dokumentacją techniczną. Jednocześnie zwracam uwagę na treść punktu 10 ppkt. 5 siwz oraz punktów 2.2 i 3.6 formularza ofertowego.

 

Odpowiedź do pytania 6

Balustrada z rury stalowej czarnej ø 50 mm do malowania farbami antykorozyjnymi, wysokość poręczy 1,1m, odległość przeciągu od poręczy 50 cm, słupki w rozstawie 2,5 m z rozporami usztywniającymi, mocowanie do powierzchni pomostu za pomocą blach.

 

Odpowiedź do pytania 7

Długość podjazdu 10m, szerokość 1,5m, nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej ,,POLBRUK” grubości 6 cm na podbudowie piaskowo-cemontowej (3:1) grubości 12 cm, w obramowaniu z obrzeży trawnikowych 8x30cm. Poręcze pochylni należy wykonać z rury stalowej czarnej ø 50mm do malowania farbami antykorozyjnymi, po obu jej stronach jako dwupoziomowe z pochwytami usytuowanymi na poziomach 90 i 75cm ponad powierzchnię pochylni, słupki w rozstawie 1,5m.

 

Odpowiedź do pytania 8.a)

Należy przyjąć w kosztorysach zagospodarowania terenu - dodać pozycję przedmiarową. Uwzględnić odpowiednio w pozycjach 1 i 7 Zagospodarowanie terenu, tabeli Zestawienie Wartości Zadania.

 

Odpowiedź do pytania 8. b), c), d), e)

Wycenić oddzielnie jako wyposażenie i wykazać odpowiednio w pozycjach 6 i 10 Wyposażenie, tabeli Zestawienie Wartości Zadania.

 

Odpowiedź do pytania 9

Należy złożyć oddzielnie kosztorysy na każdą plażę i sporządzić tabelę Zestawienie Wartości Zadania zgodnie z załączonym wzorem.

 

 

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki gm. Ostróda.

 

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 23 .06.2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

w sprawie przedmiotu zamówienia:

 

Jan Brzozowski (089 676-07-30) Marek Wydrzyński (089 676-07-39), fax (089) 676 07 90

 

w sprawie treści SIWZ:

 

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 45243400-6 Roboty w zakresie budowy plaż

 

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie zgodnie z dokumentacją techniczną ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno i Stare Jabłonki w ramach których powstanie:

 

1. Kątno

 

- droga dojazdowa z nieutwardzonym parkingiem na ok. 30 pojazdów - 1 szt. /1.800m2

 

- drewniane ogrodzenie terenu plaży -100mb

 

- pomost kąpieliska- 2 szt./24,50mx2,40m

 

- altana rekreacyjna- 1 szt./25m2

 

- zadaszona płyta fundamentowa pod pojemniki na śmieci- 1 szt./8m2

 

- płyta fundamentowa pod przenośne kabiny sanitarne - 1 szt./4,5m2

 

- stoły drewniane z ławkami do altany 4 szt.

 

- drewniane ławki na plażę- 8 szt.

 

- kosz na odpadki- 4 szt.

 

- tablica ogłoszeniowo-regulaminowa 1 szt.

 

2. Stare Jabłonki

 

- droga dojazdowa z nieutwardzonym parkingiem na ok. 12 pojazdów - 1 szt./345m2

 

- drewniane ogrodzenie terenu plaży- 50mb

 

- pomost cumowo-rekreacyjny- 1 szt. /15,50m x 2,40m

 

- altana rekreacyjna- 1 szt./25m2

 

- zadaszona płyta fundamentowa pod pojemniki na śmieci- 1 szt./8m2

 

- płyta fundamentowa pod przenośne kabiny sanitarne - 1 szt./4,5m2

 

- stoły drewniane z ławkami do altany 4 szt.

 

- drewniane ławki na plażę - 4 szt.

 

- kosz na odpadki- 2 szt

 

- tablica ogłoszeniowo-regulaminowa 1 szt.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

rozpoczęcie:

 

- nie później niż 7 dni od przekazania placu budowy. zakończenie:

 

- do 15 listopada 2009r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

 

5. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w wyznaczonym terminie.

 

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

 

7. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przynajmniej 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

8. Udzielą minimum 3 - letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

 

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 14 lipca 2009 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 14 lipca 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

W niniejszym załączniku dostępna następująca dokumentacja dla plaż w Kątnie i Starych Jabłonkach: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Projekt techniczny altany rekreacyjnej, Projekt techniczny płyty pod sanitariaty TOI TOI, Projekt techniczny płyty pod śmietnik, Projekt techniczny pomostów rekreacyjnych, Wyposażenie plaży, Projekt zagospodarowania terenu. Plik spakowany w formacie *.zip o pojemności 53,2 Mb.

 

Przedmiary i wzór zestawienia wartości zadania. Plik spakowany w formacie *.zip o pojemności 168 Kb.

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk, Jan Brzozowk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.06.2009, ostatnia aktualizacja: 05.08.2009, odsłon: 1 301


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559047
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości