Nasz znak: RGP 72241- 22/09                                                       Ostróda, 2 marca 2009r.

                     

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 20 lutego 2009 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym, położonego na działce Nr 593 o pow. 200m2, w obrębie i miejscowości Samborowo przy ul. Ostródzkiej 6, stanowiącego własność Gminy Ostróda.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 40186.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 9.500,oo zł /słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 9.600,oo zł /słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Potoczek Bożena.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 2 marca do 10 marca 2009 r.

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241-22/09 Ostróda,            12 stycznia 2009r.

 

Ogłoszenie

 

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 6 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 78/08 z dnia 05 listopada 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 593 o pow. 0,0200 ha w Samborowie przy ul. Ostródzkiej 6.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 40186 prowadzoną przez Sad Rejonowy w Ostródzie.

Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r., działka nr 593 położona w obrębie i miejscowości Samborowo przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniową - istniejącą.

Nieruchomość zlokalizowana przy drodze krajowej nr 16 przebiegającej przez wieś (odległość ok. 4 m).

 

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego są:

1.      udział 44/100 we współwłasności działki nr 593 o pow. 200 m2.

2.      lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 23,2 m2, składający się z jednego pokoju i kuchni. Wyposażony w instalację wodną i elektryczną. Brak instalacji kanalizacyjnej, łazienki. Ogrzewanie stanowi piec kaflowy w pokoju, w kuchni westfalka.

3.      budynek gospodarczy o pow. użytkowej 6,65 m2, murowany, podzielony na dwie części z oddzielnymi wejściami.

Budynek mieszkalny wybudowany ok. 1930 r., wykonany jest w technologii murowanej, parterowy, bez piwnic, z dachem drewnianym pokrytym eternitem. W budynku mieszkalnym na parterze od strony ulicy, znajdują się dwa lokale mieszkalne nr 1 i nr 2.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 9.500,-zł /słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100/.

Wadium w wysokości 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych)

 

Zgodnie z § 14 ust. 3,cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
tj.: nie mniej niż 95,00 zł
.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2009 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1 - byłe koszary, sala nr 308.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 950,00 zł w terminie do dnia 16 lutego 2009r. włącznie w kasie UG Ostróda (czynna w dni robocze od godz. 800 do 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A

Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka za zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.

 

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin w dniu 30 stycznia 2009 r. o godz. 1400 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /089/ 676 0 734 (mł. referent Łucja Fafińska) lub /089/ 676 0 737 (kierownik referatu Artur Lewartowski).

 

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo,
 w siedzibie Urz
ędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 15 stycznia do 16 lutego 2009r. oraz
w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostr
óda www.bip.gminaostroda.pl .

 

Dodatkowe informacje: tel. (089) 676 0 734 lub 676 0 737, e-mail:

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 15.01.2009, ostatnia aktualizacja: 02.03.2009, odsłon: 1 154


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15607962
odsłon strony

Aktualnie mamy
92 gości