Ostróda, 30 czerwca 2009r.

IGK-341/2/2009

 

 

 

tablica ogłoszeń

strona internetowa

 

dotyczy: przetarg nieograniczony ,,Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo”

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo” została wybrana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych ,,EKOMEL” Spółka z o.o. ul. Kopernika 8a,14-100 Ostróda.

Oferta złożona przez ww. firmę uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oferta była jedyną ofertą złożona w postępowaniu.

 

 

Informacja dot. publikacji pytań i odpowiedzi 

 

Ostróda, 18 maja 2009r.

IGK-341/2/2009

 

 

dotyczy: przetarg nieograniczony ,,Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo”

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

1) W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 2 Przedmiot Zamówienia Zamawiający zastosował zapisy:

1. Zamawiający posiada projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Klonowie. Projekt ten może być wykorzystany do realizacji zamówienia, bądź służyć jako materiał pomocniczy do zastosowania i realizacji innej technologii oczyszczania. Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót.

 

Prosimy w związku z tym o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnego pozwolenia na rozbudowę przedmiotowej oczyszczalni, czy pozwolenie takie należy dopiero uzyskać na podstawie sporządzonego przez Oferenta projektu budowlanego.

 

odpowiedź:

Zamawiający posiada pozwolenie na rozbudowę oczyszczalni, w zakresie który zawiera opracowana dokumentacja projektowa. Na brakujące i nowe rozwiązania, których nie zawiera posiadany przez Zamawiającego projekt, należy opracować nowe dokumentacje techniczne i uzyskać pozwolenie na budowę.

 

2. „Po zwiększeniu ilości osadu nadmiernego w celu polepszenia warunków sanitarnych, należy w istniejącej części magazynu / wiaty/ odwodnionego osadu wybudować pomieszczenie, do którego zostaną przeinstalowane z istniejącego kontenera urządzenia odwadniające „DRAIMAD”. W/w obiekt należy wykonać między innymi z posadzką stałą, zmywalną, wyłożoną płytkami ceramicznymi z kratką ściekową. W istniejącym kontenerze po remoncie pozostaną pozostałe urządzenia do obsługi oczyszczalni oraz będzie stanowić zaplecze socjalne”.

 

Powyższy zakres nie jest ujęty w przedmiarze oraz w projekcie w dołączonym do specyfikacji jako materiał podstawowy do opracowania oferty. Prosimy o uzupełnienie ww dokumentacji o dane do sporządzenia wyceny wymaganego przez Zamawiającego zakresu robót.

Uważamy, że wybudowanie nowego pawilonu stacji odwadniania osadów, w miejscu składowania worków, będzie skutkowało brakiem miejsca na składowanie worków

z osadem, na oczyszczalni ścieków w szczególności po zwiększeniu ilości osadu nadmiernego. prosimy o wyjaśnienie celowości takiej modyfikacji oczyszczalni.

 

odpowiedź:

Zakres rzeczowy robót i wykonawstwo tj. przeinstalowanie z istniejącego kontenera urządzenia odwadniającego DRAIMAD” w sposób zaproponowany przez Zamawiającego należy przedstawić według własnej wyceny. Wydzielenie pomieszczenia z części magazynu (wiaty) dla urządzenia odwadniającego DRAIMAD podyktowane zostało względami sanitarnymi, o których informował Zamawiającego administrator obiektu.

 

2) Jak należy rozumieć zapis w pkt. 2 SIWZ- Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót, wobec zapisu „ zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klonowo”

odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w pkt. 2 SIWZ Zamawiający poinformował, że posiada projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Klonowo i że projekt ten może być wykorzystany do realizacji zamówienia, bądź służyć jako materiał pomocniczy do zaprojektowania i realizacji innych technologii oczyszczalni. W SIWZ nie występuje zapis zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo a jedynie zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo

 

3) W SIWZ umieszczonej na stronie internetowej brakuje dokumentacji geotechnicznej terenu oczyszczalni. Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji.

odpowiedź:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja nie zawiera opracowania geotechnicznego terenu oczyszczalni i nie była wymagana przy uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę obiektu.

 

4) Kto będzie ponosił koszty oczyszczalni ścieków w czasie trwania robót budowlanych?

 

5) Kto będzie ponosił koszty oczyszczalni ścieków ( energia elektryczna, opłaty

za korzystanie ze środowiska, utylizacja odpadów, zatrudnienie) w czasie trwania rocznego rozruchu oczyszczalni?

 

odpowiedź:

Rozbudowa oczyszczalni będzie przebiegała w trakcie funkcjonowania istniejącego obiektu, więc koszty bieżące związane z oczyszczaniem ścieków będzie pokrywał aktualny administrator. Natomiast koszty związane z rozruchem, osiągnięciem efektu ekologicznego oraz pokryciem wymaganych w SIWZ prób oczyszczania pokrywa wykonawca.

 

6) Kto jest gestorem rowu odbiornika ścieków oczyszczonych? Czy jest zgoda właściciela rowu na zwiększony zrzut ścieków oczyszczonych?

 

7) Czy rów- odbiornik ścieków oczyszczonych wpada bezpośrednio do jakiegoś jeziora lub jego dopływów i czy zachowany jest ewentualnie 24 godzinny przepływ do jeziora?

 

odpowiedź:

Z uwagi na posiadane pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych na zwiększony zrzut tj. do Q max /d-150m3 zapytania nie wymagają wyjaśnień.

 

8) Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego aktualnego (obecnego) pozwolenia wodno- prawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych.

 

odpowiedź:

zezwolenie zostało umieszczone na stronie internetowej.

 

9) Prosimy o wyjaśnienie okresu przejęcia gwarancji na urządzenia i obiekty istniejące. Czy należy rozumieć to jako wydłużenie gwarancji.

 

odpowiedź:

Przejęcie gwarancji na urządzenia i obiekty istniejące dotyczy faktycznego okresu jaki pozostał, a który wynika z protokołu odbioru oddanej wcześniej do użytku oczyszczalni.

 

Decyzja z 14.10.2008r.

 

Decyzja z 26.11.2008r.

 

 

Informacja dot. modyfikacji SIWZ

 

Ostróda, 13 maja 2009

IGK-341/2/2009

 

 

Modyfikacja treści SIWZ na zadanie: Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w projekcie umowy tj. w § 2 pkt.3 otrzymuje brzmienie ,,Całkowite rozliczenie robót nastąpi po upływie rocznej eksploatacji oczyszczalni wraz z przedstawieniem sprawozdania, które będzie zawierać między innymi wykazanie uzyskania efektu ekologicznego, comiesięczne wyniki badań ścieków oczyszczonych, które potwierdzą uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniu wodno - prawnym. Zamawiający dopuszcza płatność jednej faktury przejściowej”.

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo

 

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 6.05. 2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jan Brzozowski (089 676-07-30), fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 45252130-8

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Klonowo

o przepustowości z 50 m3/d do 150 m3/d

 

Zamawiający posiada projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Klonowie. Projekt ten może być wykorzystany do realizacji zamówienia, bądź służyć jako materiał pomocniczy do zaprojektowania i realizacji innej technologii oczyszczania.

 

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót.

Proponowane rozwiązania muszą spełniać warunki wyszczególnione w siwz.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

rozpoczęcie:

- nie później niż 7 dni od podpisania umowy. zakończenie:

- do 30 czerwca 2010r.- roboty budowlano-montażowe.

- do 30 czerwca 2011r. - rozruch obiektu wraz z przedłożeniem sprawozdania, które będzie zawierać między innymi comiesięczne wyniki badań ścieków, które potwierdzą uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniu wodno - prawnym.

 

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

5. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w wyznaczonym terminie.

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

7. Posiadają środki finansowe lud dostęp do środków w wysokości min. 500 000zł

8. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przynajmniej 3 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

9. Udzielą minimum 5 - cio letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

10. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 15 000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) w terminie do dnia 27 maja 2009 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 27 maja 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

W niniejszym linku udostępniono następującą dokumentację: Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.05.2009r., Projekt budowlano-wykonawczy, Przedmiary, Plan zagospodarowania oczyszczalni, Rzuty, Plan sytuacyjny, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. Plik spakowany w formacie zip. o pojemności 9,45 Mb

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.05.2009, ostatnia aktualizacja: 01.07.2009, odsłon: 1 121


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15607951
odsłon strony

Aktualnie mamy
90 gości