Nasz znak: RGP 72241-3 /06                          Ostróda 9 sierpnia  2006r.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

      Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207,poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

      1. W dniu 31 lipca 2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - udział 111/1000 w działce Nr 3329/5 o pow. 0,3230 ha - lokal mieszkalny Nr 3, położonej w obrębie w miejscowości Ostrowin.

 

      2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32 522.

 

      3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono jedną osobę osób.

 

      4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 60 810 zł. /słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziesięć złotych /. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 61 420 zł.

 

      5. W wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości została ustalona Pani Nina Banach.

 

      Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 9 do 17 sierpnia 2006r.

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art.40 ust.2a, ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z  2004r. Nr 261,poz.2603  § 13 i § 15 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda

Nr 25/06 z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału 111 /1000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka Nr 3329/5  o całkowitej pow. 0,3230 ha , położonej w obrębie i miejscowości Ostrowin.

Zgodnie z KW Nr 32522 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie działka zabudowana Nr 3329/5 stanowi współwłasność Gminy Ostróda i osób fizycznych.

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aktualny stan użytkowania pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną /istniejącą/ jest zgodny z planem obowiązującym do 31 grudnia 2002r.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu są następujące składniki nieruchomości:

1. udział wynoszący 111/1000 części w gruncie działki Nr 3329/5 o powierzchni całkowitej 0,3230 ha , zbudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i dwoma budynkami gospodarczymi,

2. nabywany na wyłączną własność lokal mieszkalny Nr 3 o pow. użytkowej 46,1 m2, zlokalizowany na piętrze budynku Nr 15c w Ostrowinie z przynależną do niego piwnicą o pow. 25,3 m 2 oraz pomieszczenie przynależne o powierzchni 29,4 m 2 w budynku gospodarczym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca nabywa jednocześnie, równe udziałom w gruncie, określone wyżej udziały w częściach wspólnych budynków / mieszkalnego 15c i gospodarczego / nie służące do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli tj. fundamenty, mury zewnętrzne, dach, klatka schodowa, piwnica, instalacje techniczne wewnętrzne i zewnętrzne budynku itp...

Lokal Nr 3 mieści się na I piętrze budynku dwukondygnacyjnego 4-ro rodzinnego.

Lokal składa się z dwóch pokoi, łazienki, WC, kuchni, p. pokoju, wyposażony w instalacje CO / piec łącznie na dwa mieszkania /, lokal jest w bardzo dobrym stanie technicznym, po remoncie.

Budynek Nr 15 c  w którym  występuje przeznaczony  do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z przynależnościami,  usytuowany jest w obszarze zwartej zabudowy wsi, w   zespole budynków wielorodzinnych , położonych przy drodze o nawierzchni utwardzonej.   Budynek wybudowany w 1980r. murowany z cegły, jedno klatkowy dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym, kryty eternitem, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną / osadnik obsługujący jeden budynek/, instalacje CO- kotłownia lokalna w piwnicy/.

Cena udziału 111/1000 będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 60.810,oo – zł i stanowi cene wywoławczą do przetargu.

Nieruchomość wyżej opisana zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wybór formy przetargu ograniczonego następuje w celu umożliwienia nabycia lokalu mieszkalnego osobom nie posiadającym takiego lokalu a zamieszkujących na terenie Gminy Ostróda. Umożliwi również nabycie lokalu osobom, które złożyły wniosek o przydział lokalu z zasobu lokali komunalnych Gminy.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki:

-zamieszkują na terenie Gminy Ostróda  w okresie co najmniej  jednego roku przed ogłoszeniem przetargu,

-nie posiadają tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług /Dz.U Nr 54,poz.535 z późn.zm/ przedmiot sprzedaży jest zwolniony z podatku od towarów i usług - jako towar używany.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j dla działki Nr 3329/5 / dla zbywanego udziału/ - wynosi nie mniej niż 610,oo zł. Ustalono wadium w wysokości 5.000,oo zł /słownie: pięć tysięcy złotych /.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok.17 w terminie do dnia 25 lipca 2006r. godz. 14 00 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych warunków t.j przedłożyć:

1. kserokopię dowodu osobistego /wraz z wpisem zameldowania/ ,

2. oświadczenie o nie posiadaniu tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego.

Najpóźniej do dnia 27 lipca 2006r. komisja przetargowa zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu i wywiesi listę osób zakwalifikowanych - w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24.

Przetarg odbędzie się dnia 31 lipca 2006r. o godz. 10oo w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w gotówce w wysokości 5.000,oo zł /słownie: pięć tysięcy złotych / w terminie do dnia 25 lipca 2006r.w kasie UG Ostróda lub na konto:

Bank Pocztowy S.A Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie zawrze bez usprawiedliwienia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Ostrowin .

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ostrowin oraz w siedzibie Urzędu

Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w terminie od 23 czerwca do 25 lipca 2006r. oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl. Informacje tel. 0-89 6463281wew. 38 i 58

 

Ostróda 20 czerwca 2006 r.

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.06.2006, ostatnia aktualizacja: 16.08.2006, odsłon: 1 161


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544792
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości