Nasz znak: RGP 72241-13 /07                                                       Ostróda, dn. 6 lipiec 2007r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 9 marca 2007r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 99/2 o pow. 1,5500 ha, położonej w obrębie Grabin, w miejscowości Grabinek.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 21469.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono pięć osób.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 45.000,oo-zł. /słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 140.000,oo,- zł. /słownie; sto czterdzieści tysięcy złotych/.

 

5. W wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości został ustalony Pan Polito Tomasz.

 

 

 

 

Treść przetargu

 

 

Nasz znak: RGP. 72241 - 13/07                                                   Ostróda, dn. 16 maja 2007r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz.2108/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 21/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Grabin miejscowości Grabinek, oznaczonej jako działka Nr 99/2 o pow. 1,5500 ha (KW Nr 21469).

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda. Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowa działka była przeznaczona na cele leśne.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w strefie obrzeżnej wsi Grabinek, przy drodze powiatowej o utwardzonej nawierzchni - asfaltowej. Działka położona jest atrakcyjnie krajobrazowo, teren w obrębie nieruchomości jest w znacznym stopniu pofałdowany.

 

Działka Nr 99/2 w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako rola klasy III b o pow. 1,0500 ha, rola klasy IVa o pow. 0,0600 ha, pastwisko klasy IV o pow. 0,1000 ha, las klasy o pow. 0,3400 ha.

 

Żadna osoba fizyczna ani prawna nie złożyła wniosku o nabycie przedmiotowej nieruchomości tytułem przysługującego jej pierwszeństwa, stosownie do przepisu art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustalono do przetargu cenę wywoławczą przedmiotowej działki, która wynosi 45.000,oo- zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

 

Zgodnie z § 14 ust.3, wyżej cytowanego rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 450- zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

 

Ustalono, dla działki będącej przedmiotem przetargu, wadium w wysokości 9.000,oo - zł /słownie: dziewięć tysięcy złotych/ płatne w terminie do dnia 22 czerwca 2007r. (włącznie) w kasie UG Ostróda lub na rachunek bankowy Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A. Nr konta: 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 (wpływ na konto do dnia 22 czerwca 2007r.)

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2007r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 9.00,oo- zł w wyznaczonym terminie powyżej - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Komisji przetargowej należy również okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Grabinek.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Grabinek oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 22 maja do 22 czerwca 2007r.

 

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.05.2007, ostatnia aktualizacja: 10.07.2007, odsłon: 1 210


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097775
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości