IGK-341-1/06

Ostróda, 2006-06-26

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

Gmina Ostróda, reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda, Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Idzbark kol.”  zostało rozstrzygnięte.

 

Ofertę złożoną przez firmę:

- Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych Sp. z o.o. 14-100 Ostróda, ul. Kopernika 8a, uznano za spełniającą wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i za cenę brutto 131.284,92 zł / słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery 92/100 brutto / wybrano do realizacji zamówienia.

 

 

 

Treść ogłoszenia o przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 euro

 

WÓJT GMINY OSTRÓDA 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, tel./fax 089 6462945 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark kol.”.

 

Kod w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.10.00-8

 

Szczegółowy opis zamówienia został ujęty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

 

Termin realizacji zamówienia:

 - do 30 września 2006 roku 2006 roku

                               

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

- Roman Szewczyk tel. / 089/6463281 wew. 55, pok. Nr 2

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 10 / sekretariat / do dnia 07-06-2006 roku do godz. 9.30

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07-06-2006 roku o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11 - sala konferencyjna /

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm. / oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ /

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- cena - 100%

 

Wadium: 3.000,00 PLN

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.05.2006, ostatnia aktualizacja: 04.07.2006, odsłon: 1 426


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544742
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości