IGK-341/5/06

Ostróda, 2006-08-29

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Gmina Ostróda, reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda, Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”remont i modernizację sali gimnastycznej w m. Tyrowo” zostało rozstrzygnięte.

 

Ofertę złożoną przez firmę:

- Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD Spółka z o.o., ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica uznano za spełniającą wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i za cenę brutto 470.920,00 zł / słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych brutto / wybrano do realizacji zamówienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60.000 euro

 

Wójt Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, tel./fax  089 6462945 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Remontu i modernizacji sali gimnastycznej w m. Tyrowo”.

 

Kod w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 45.45.30.00 -7

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 127 z dnia 24.05.2006 roku, poz. 27175

 

Szczegółowy opis zamówienia został ujęty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

 

Termin realizacji zamówienia : do 15 października 2006 roku

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie

Zamawiającego pok. Nr 6, cena 50 zł.

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

- Marek Wydrzyński -  tel. / 089/6463281, pok. Nr 6

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 10 / sekretariat /

do dnia 11-07-2006 roku do godz. 9.30

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11-07-2006 roku o godz. 1030 w siedzibie

Zamawiającego pok. Nr 10 - sala konferencyjna

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm. / oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ /

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- cena - 100 %

 

Wadium: 10.000,00 PLN

 

Termin związania ofertą: 60 dni

Sporządził/a: Marek Wydrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.05.2006, ostatnia aktualizacja: 29.08.2006, odsłon: 1 225


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544554
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości