Nasz znak: RGP 72241- 12/06/07                          Ostróda, dn. 30 stycznia 2007r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 19 stycznia 2007r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 298/1 o pow. 1,2800 ha, położonej w obrębie w miejscowości Naprom.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 21487.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 10.000,oo-zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 11.100,-  zł.

 

5. W wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości został ustalony Pan Jarosław Pawszyk.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 31 stycznia do 6 lutego 2007r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Treść ogłoszenia

 

Nasz znak: RGP 72241 - 12/06                                   Ostróda 7 grudnia 2006r.

 

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm/, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz.2108/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 27/06 z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 298/1 o pow. 1,2800 ha, położonej w obrębie i miejscowości Naprom.

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 21487 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt, według katastru nieruchomości, oznaczony jako działka Nr 298/1 o ogólnej powierzchni 1,2800 ha, użytek gruntowy pastwisko kl. III o pow. 1,2800 ha.

Działka Nr 298/1 położona jest na obrzeżu wsi pomiędzy nieruchomościami zabudowanymi, posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązującego do 31 grudnia 2002r. działka przeznaczona była na cele rolne i obecnie jest użytkowana rolniczo.

Żadna osoba fizyczna ani prawna nie złożyła wniosku o nabycie przedmiotowej nieruchomości tytułem przysługującego jej pierwszeństwa, stosownie do przepisu art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustalono do przetargu cenę wywoławczą przedmiotowej działki, która wynosi 10.000,oo- zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Zgodnie z § 14 ust.3, wyżej cytowanego rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 100- zł /słownie: sto złotych/.

 

Ustalono, dla działki Nr 298/1 wadium w wysokości 1.000,oo - zł /słownie: jeden tysiąc złotych/ płatne w terminie do dnia 15 stycznia 2007r. (włącznie)

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2007r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.000,oo- zł w terminie do dnia 15 stycznia 2007r. (włącznie) w kasie UG Ostróda lub / wpływ / na rachunek bankowy Gminy Ostróda  Bank Pocztowy S.A.

Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Naprom.

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działki będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Naprom oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 14 grudnia 2006r. do 15 stycznia 2007r.

 

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.12.2006, ostatnia aktualizacja: 05.02.2007, odsłon: 1 273


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055554
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości