Informacja o przetargu

 

Nasz znak: RGP 72241- 8/05/06                                                    Ostróda, dn. 30 października 2006r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

      1. W dniu 20 października 2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 3 o pow. 0,1600 ha, położonej w obrębie w miejscowości Ryn.

 

      2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 38842.

 

      3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

      4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 6.500,oo-zł. /słownie: sześć tysięcy pięćset złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 6.570,- zł.

 

W wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości został ustalony Pan Krzysztof Stańczuk - Sturgólewski.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 31 października do 7 listopada 2006r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Tresć przetargu

 

 

Nasz znak : RGP 72241 - 8/ 05/06                                        Ostróda   6 września 2006r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z  2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm  /,  § 6 ust.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U  Nr. 207 poz.2108 /,  zarządzenia Wójta Gminy Ostróda  Nr  97/05   z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego –      Wójt Gminy Ostróda  ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nie zabudowanej oznaczonej Nr 3  o pow. 0,1600 ha , położonej  w obrębie i miejscowości  Ryn.

Działka  stanowi własność Gminy Ostróda  zgodnie z księgą wieczystą Nr  38 842 prowadzoną   przez  Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Przedmiotem  sprzedaży jest  grunt, według katastru nieruchomości, oznaczony jako działka Nr 3 o ogólnej powierzchni  0,1600 ha , sklasyfikowany - nieużytek o pow. 0,1600 ha.

Zbywana działka położona jest na obrzeżu wsi , stanowi pas gruntu przylegający do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej.

Żadna osoba fizyczna ani  prawna nie złożyła wniosku o nabycie przedmiotowej nieruchomości tytułem przysługującego  jej pierwszeństwa , stosownie do przepisu art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowa działka  była przeznaczona na cele  rolnicze.

Zbywana działka obecnie nie jest użytkowana , a ze względu na  istniejące zadrzewienia i zakrzewienia  posiada walory  atrakcyjnego zagospodarowania na teren rekreacyjny, wypoczynkowy. W sąsiedztwie występuje  obszar o rolniczym charakterze a w niewielkiej odległości zabudowa mieszkaniowa.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.2  ustalono do  III przetargu cenę wywoławczą przedmiotowej działki,  która wynosi  6.500,oo- zł / słownie : sześć tysięcy pięćset   złotych /.

Zgodnie z § 14 ust.3, wyżej cytowanego rozporządzenia,  postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych t.j: 70 - zł  /słownie;  siedemdziesiąt  złotych/ .

Ustalono, dla działki Nr 3   wadium w  wysokości  1.000,oo - zł  /słownie: jeden tysiąc złotych / płatne w terminie do dnia 16 października 2006r.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności . Przetarg odbędzie się dnia  20 października   2006r. o godz. 1000    w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17 .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom  którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN  w kwocie 1.000,oo- zł w terminie do dnia 16 października  2006r. w kasie UG Ostróda lub / wpływ /  na rachunek bankowy  Gminy Ostróda   Bank Pocztowy  S.A Nr  konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006   – dowód wpłaty należy zachować celem  okazania komisji przetargowej .

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w  terminie ustalonym przez Wójta Gminy .

Wójt Gminy jest zobowiązany , najpóźniej w ciągu 21 dni od  dnia rozstrzygnięcia przetargu ,  zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg  z ważnych powodów ,informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości  Pietrzwałd  i Ryn  .

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa , przysługuje prawo pierwokupu działki będącej  przedmiotem sprzedaży .

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości  Pietrzwałd  i Ryn  o  oraz w siedzibie Urzędu  Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24  i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl  w  terminie od  11 września do 16 października   2006r.  Informacje tel. 0-89  6463281 wew. 38 i 58

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.09.2006, ostatnia aktualizacja: 15.11.2006, odsłon: 1 162


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541161
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości