Nasz znak: RGP 72241- 13/06/07                                                 Ostróda, dn. 28 maja 2007r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 24 maja 2007r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 41/1 o pow. 0,1896 ha wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 o ogólnej powierzchni 0,0772 ha, położonej w obrębie w miejscowości Szyldak.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 34297.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono sześć osób.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 9.900,oo-zł /słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 21.000,- zł.

 

5. W wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostali ustaleni:

 

a) małż. Katarzyna i Marek Dymczyk

 

b) Beata Duda

 

c) Elżbieta Duda

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 4 czerwca 2007r. do 11 czerwca 2007r.

 

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 14/06/07                                                 Ostróda, dn. 28 maja 2007r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 24 maja 2007r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 41/2 o pow. 0,1878 ha wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 o ogólnej powierzchni 0,0772 ha, położonej w obrębie w miejscowości Szyldak.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 34298.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono pięć osób.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 9.900,oo-zł /słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 20.200,- zł.

 

5. W wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości została ustalona Pani Violetta Bursztyka - Obuchowicz.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 4 czerwca 2007r. do 11 czerwca 2007r.

 

 

 

Treść ogłoszenia o przetargu

 

 

Nasz znak: RGP 72241 - 13/06/07                                                Ostróda, dn. 17 kwietnia 2007r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm /, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz.2108 /, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 27/06 z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie i miejscowości Szyldak:

 

- działka Nr 41/1 o pow. 0,1896ha, cena wywoławcza 9.000,oo zł - KW 34297

 

- działka Nr 41/2 o pow. 0,1878 ha, cena wywoławcza 9.000,oo zł - KW 34 298

 

wraz z jednoczesna sprzedażą po 1/4 udziału w działce Nr 41/5 stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową między innymi do wyżej opisanych działek budowlanych.

 

Ustalono dla działki Nr 41/5 /droga/ o pow. ogólnej 0,0722 ha cenę wywoławczą do III przetargu w wysokości 3.600,- zł, z czego cena wywoławcza 1/4 udziału w tej działce /w drodze/ wynosi 900,- zł.

 

Sprzedaż każdej z wyżej opisanych działek budowlanych następuje poprzez jednoczesną licytację za cenę wywoławczą stanowiącą sumę : ceny wywoławczej działki budowlanej plus cena wywoławcza dla 1/4 udziału w działce Nr 41/5 /droga/ t.j.

 

- dla działki Nr 41/1 wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 - łączna cena wywoławcza do III przetargu wynosi 9.900,oo zł / słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

- dla działki Nr 41/2 wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 - łączna cena wywoławcza do III przetargu wynosi 9.900,oo zł / słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

Dla przeznaczonego do sprzedaży terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązującego do 31 grudnia 2002r działki Nr 41/1 i 41/2 przeznaczone były pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- uzupełniającą, natomiast działka Nr 41/5 - cele infrastrukturalne/droga wewnętrzna/.

 

Działki budowlane zlokalizowane są w centrum zabudowy wsi Szyldak z dojazdem ul. Szkolną - posiadają bezpośredni dostęp do drogi. Dużym walorem działek jest dostępność do urządzeń infrastruktury komunalnej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytej działki w urządzenia infrastruktury technicznej. Według katastru nieruchomości teren obejmujący działki budowlane sklasyfikowany jest - rola kl.V.

Zgodnie z § 14 ust.3,cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j: nie mniej niż 100,- zł / łącznie dla działki budowlanej wraz z 1/4 udziału w drodze/ .

 

Ustalono, dla każdej ze zbywanych działek budowlanych (wraz z udziałem w drodze), będącej przedmiotem przetargu - wadium w wysokości 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - płatne w terminie do dnia 21 maja 2007r.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 24 maja 2007 r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17:

 

- dla działki Nr 41/1 o godz. 9.00,

 

- dla działki Nr 41/2 o godz. 10.00.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.000,- zł w terminie do dnia 21 maja 2007r. w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A.

 

Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 (wpływ na konto do dnia 21 maja 2007r.) - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Szyldak.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Szyldak oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 20 kwietnia do 21 maja 2007r.

 

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.04.2007, ostatnia aktualizacja: 18.06.2007, odsłon: 1 239


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212886
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości