Nasz znak: RGP 72241- 14/09                                                       Ostróda, 25 czerwca 2009r.

 

 

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 15 czerwca 2009 r. w Urzędzie Gminy Ostróda pok. 301 został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalnym wraz z garażem - działki Nr 144/10 o pow. 0,1811 ha, położonej w obrębie Mała Ruś w miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 15 793.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jednego uczestnika.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 350.000,oo zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 353.500,oo zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono na współwłasność w udziale wynoszącym:

 

- małż. Jan Wrona, Emilia Wrona co do udziału 1/2

 

- małż. Rafał Wrona, Julia Wrona co do udziału 1/2

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 25 czerwca do 3 lipca 2009r.

 

Treść ogłoszenia

 

Nasz znak: RGP 72241- 14/09                                    Ostróda 6 kwietnia 2009 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 6 ust. 5 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/, Uchwały Nr XX/142/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalnym wraz z garażem, oznaczonej jako działka Nr 144/10 o pow. 0, 1811 ha, położona w obrębie Mała Ruś w miejscowości Wałdowo.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 15793 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowa działka przeznaczona była na cele kulturalno-sportowe. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej-gminnej o nawierzchni utwardzonej i położona jest w północno-zachodniej części miejscowości Wałdowo w pobliżu granicy administracyjnej miasta Ostróda, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, oznaczona jest numerem porządkowym Wałdowo nr 5.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. Grunt działki Nr 144/10 o powierzchni 0,1811ha - zabudowany, częściowo ogrodzony.

 

2. Budynek socjalny z garażem o pow. zabudowy 509,16m2 oraz powierzchni użytkowej:

 

- I kondygnacja (parter) - 328,41m2, składająca się z 11 pomieszczeń użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, sanitarnych oraz powierzchni komunikacyjnej;

 

- piwnica użytkowa o pow. 357,64 m2 i wysokości stropu 245 cm, składająca się z 7 pomieszczeń użytkowych, kotłowni, pomieszczeń sanitarnych i powierzchni komunikacyjnej. Pomieszczenia mogą być wykorzystane na pobyt czasowy ludzi do 4 godzin dziennie;

 

- garaż dwustanowiskowy o pow. uż. 35 m2.

 

Budynek socjalny wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej, murowany z cegły czerwonej, otynkowany, dach płaski kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, przyłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energii elektrycznej, telekomunikacyjnej, ogrzewanie indywidualne C.O.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

 

Zgodnie z § 14 ust. 3, cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: nie mniej niż 3.500,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2009 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 301.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 35.000,00 zł w terminie do dnia 8 czerwca 2009r. włącznie w kasie UG Ostróda (czynna w dni robocze od godz. 800 do 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka za zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.

 

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin w dniu 11 maja 2009r. o godz. 13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /089/6760737 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /089/6760734 (mł. referent Ewelina Pisarkiewicz).

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 6 kwietnia do 8 czerwca 2009r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Rzeczpospolitej w dniu 6 kwietnia 2009r.

 

Dodatkowe informacje tel. 0-89 6760737 lub 6760734.

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.03.2009, ostatnia aktualizacja: 25.06.2009, odsłon: 1 282


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608193
odsłon strony

Aktualnie mamy
91 gości