Ostróda, 2 lipca 2010r.

 

IGK-341/9/2010

tablica ogłoszeń, BIP

 

dotyczy: Przetarg nieograniczony ,,Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2010/2011”

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655. ze zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2010/2011” część I tj. trasa: Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Rudno-Prusowo-Brzydowo-Durąg-Ostróda. tj. 140km dziennie, została wybrana oferta nr 3 złożona przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Czarnieckiego 21/29 14-100 Ostróda Oferta złożona przez firmę EL-TRANS Michał Antochowski ul. Czarnieckiego 21/29 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

ponadto ważną ofertę w postępowaniu na część I złożyła firma:

 

- oferta nr 2 Przewozy Autokarowe ,,Lipnicki” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J.

  ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg- 454,34 punkty

 

część II tj. trasa Wygoda-Giętlewo-Klonowo-Wygoda-Glaznoty-Wygoda-Zajączki-Lipowo-Bałcyny-Naprom-Pietrzwałd-Zajączki-Pietrzwałd-Wygoda tj. 137 km dziennie została wybrana oferta  nr 1 złożona przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki 14-123 Wygoda.   Oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki 14-123 Wygoda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

ponadto ważną ofertę w postępowaniu złożyła firma:

 

- oferta nr 2 Przewozy Autokarowe ,,Lipnicki” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J.

  ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg- 337,07 punkty

 

 

 

Ostróda, 25 czerwca 2010

IGK-341/9/2010

 

Modyfikacja treści SIWZ na zadanie: Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2010/2011

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w załączniku nr 3. Usuwa się zdanie poniżej tabeli zawierające błąd. tj. usuwa się zdanie: ,,Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

Ostróda: Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2010/2011

Numer ogłoszenia: 176776 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2010/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dowożenie uczniów do szkół na trasach I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Rudno-Prusowo-Brzydowo-Durąg-Ostróda. tj. 140km dziennie. II. Wygoda-Giętlewo-Klonowo-Wygoda-Glaznoty-Wygoda-Zajączki-Lipowo-Bałcyny-Naprom-Pietrzwałd-Zajączki-Pietrzwałd-Wygoda tj. 137 km dziennie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób. Na potwierdzenie dołączy wymagane dokumenty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat (licząc od dnia w którym mija termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , minimum 1 usługę, o podobnym charakterze i zakresie o wartości robót min. . 50.000zł brutto pięćdziesiąt tysięcy brutto): Zadania muszą być poparte dokumentami ( referencje )

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał techniczny: - trasa nr I minimum 1 bus 16 osobowy - trasa nr II minimum 1 autokar 42 osobowy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować personelem przewidzianym do realizacji zadania wraz ze świadectwami lub certyfikatami kwalifikacji zawodowych w krajowym drogowym przewozie osób

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Cena jednostkowa może ulec zmianie po uprzednim 30 dniowym pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy w przypadku: - zmiany podatku VAT w czasie związania niniejszą umową

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Ostróda- Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, II piętro pokój 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Gmina Ostróda- Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowożenie uczniów do placówek Oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2010/2011 trasa nr I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: trasa nr I: Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Rudno-Prusowo-Brzydowo-Durąg-Ostróda. tj. 140km dziennie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowożenie uczniów do placówek Oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2010/2011 trasa nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: trasa nr II: II. Wygoda-Giętlewo-Klonowo-Wygoda-Glaznoty-Wygoda-Zajączki-Lipowo-Bałcyny-Naprom-Pietrzwałd-Zajączki-Pietrzwałd-Wygoda tj. 137 km dziennie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji w dniu 25.06.2010r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.06.2010, ostatnia aktualizacja: 02.07.2010, odsłon: 1 395


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055302
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości