Ostróda,2 listopada 2009

IGK-431/13/2009

 

Dotyczy: Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in. osprzętu projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w ramach projektu Nazwa zadania: „Szansa na rozwój edukacji - nowoczesne pracownie komputerowe w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in. osprzętu projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w ramach projektu Nazwa zadania: „Szansa na rozwój edukacji - nowoczesne pracownie komputerowe w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda” została wybrana oferta nr 2 złożona przez NEO Komputer Sp.J Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski, ul. Grunwaldzka 17A/1,14-100 Ostróda. Oferta złożona przez ww. wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 100 punktów.

 

2. Ponadto ważną ofertę z postępowaniu złożyła firma KOMPUTRONIK S.A. ul. Wołoszyńska 37,60-003 Poznań Dział Klientów Biznesowych,ul. Niepodległości 53/55 lok. 100, 10-044 Olsztyn uzyskując 84,26 punktów.

 

 

Ostróda, 21 października 2009

IGK-431/13/2009

 

Dotyczy: Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych  w tym m.in. osprzętu projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w ramach projektu Nazwa zadania: „Szansa na rozwój edukacji - nowoczesne pracownie komputerowe w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda”.

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

1. W uwagi na zamieszczenie w SIWZ-cie zapisów:

„Podłączenie i zabezpieczenie widocznych przewodów w sposób ogólnie przyjęty jako estetyczny”.

„Zadaniem własnym potencjalnego wykonawcy będzie{...} oraz zasilić poszczególnymi punktami elektrycznymi”

 

Proszę o informację o obecnie istniejącej sieci elektrycznej z punktami elektrycznymi w salach przewidzianych do montażu sprzętu komputerowego i multimedialnego.

 

 

Odpowiedź: W specyfikacji technicznej jako integralnej części SIWZ w opisie technicznym komputera w pkt. 28 tego opisu "Podłączenie do instalacji elektrycznej" jest napisane" - Podłączenie do istniejącej infrastruktury elektrycznej w pracowni komputerowej.

Jedyne obostrzenie wynikające z bezpiecznego obciążenia istniejącej sieci elektrycznej jest ujęte w wymogu dotyczącym zasilacza, który max może mieć obciążenie 90W. Należy nadmienić, iż we wszystkich tych pracowniach aktualnie już funkcjonują stare pracownie komputerowe. A więc cała infrastruktura elektryczna punktowo już funkcjonuje.

 

 

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in. osprzętu projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w ramach projektu Nazwa zadania: „Szansa na rozwój edukacji - nowoczesne pracownie komputerowe w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda”.

 

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 16.10.2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Artur Jabłonka (089 676-07-27, fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązani są pisemnego zawiadomienia o pobraniu dokumentacji w celu umożliwienia pełnego udziału w postępowaniu- dotyczy ewentualnych pytań i modyfikacji siwz.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 30.23.60.00 - różny sprzęt komputerowy

 

W ramach wyposażenia w każdej z 4 pracowni komputerowych powstanie:

 

• Zestaw komputerowy z oprogramowaniem typu (serwer) stanowisko nauczyciela z monitorem LCD.

 

• Zestaw komputerowy z oprogramowaniem typu stanowisko ucznia z pełnym oprogramowaniem i monitorem LCD.

 

• Zintegrowana kamerka internetowa umożliwiająca prowadzenie rozmów video.

 

• Słuchawki z mikrofonem.

 

• Każde stanowisko zostanie wyposażone w oprogramowanie antywirusowe z 3 letnią licencją.

 

• Urządzenie wielofunkcyjne zawierające drukarkę, ksero, skaner oraz fax.

 

• Tablica multimedialna interaktywna, zawierająca bibliotekę interaktywną grafiki dotyczące ponad 30 przedmiotów, w tym matematyki, fizyki, chemii, biologii.

 

• Oprogramowanie wspomagające (zestaw programów multimedialnych), w skład którego będzie wchodził zestaw programów multimedialnych: biologia i przyroda, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, PWN Encyklopedia PWN 2008, PWN Atlas Świata, PWN Atlas Historyczny, PWN Słownik Języka Polskiego.

 

• Projektor multimedialny ustawiony na mobilnym stoliku jedno pułkowym celem atrakcyjnego przygotowania i prowadzenia zajęć informatycznych, poprzez wykorzystanie prezentacji multimedialnych.

 

• Ekran ścienny niezbędny przy korzystaniu z projektora multimedialnego montowany do ściany, bądź sufitu.

• Zadaniem własnym potencjalnego wykonawcy będzie połączyć wszystkie stanowiska w sieć bezprzewodową oraz zasilić poszczególnymi punktami elektrycznymi.

Zestawienie rzeczowo-ilościowe zawiera załącznik nr 7 do siwz

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

zakończenie:

- 30 dni od podpisania umowy.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy,

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.

3. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat do dnia składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przynajmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 80 000,00zł brutto.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

5. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Wniosą wadium.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 26. 10. 2009 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 26 października 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Specyfikacje techniczne: Gimnazjum Lipowo, Ostróda, Samborowo, S.P. w Brzydowie

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.10.2009, ostatnia aktualizacja: 03.11.2009, odsłon: 1 096


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15607808
odsłon strony

Aktualnie mamy
68 gości