Ostróda,13 października 2009

IGK-431/10/2009

 

Dotyczy: Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki gm. Ostróda.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki gm. Ostróda” została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 3 złożona przez Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni J.B. Przywoźni ul. Leśna 8 14-100 Ostróda. Oferta złożona przez Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni J.B. Przywoźni ul. Leśna 8 14-100 Ostróda spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 500 punktów.

 

2. Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy, które otrzymały następującą ilość punktów podczas oceny ofert:

 

oferta nr 1 - złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda- 437,55 punktów

 

oferta nar 2 - złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TERC-BUD Henryk Tercjak Grabinek 21a, 14-106 Szyldak- 430,55 punktów.

 

 

 

 

 

Ostróda, 21 września 2009

IGK-341/10/2009

 

Modyfikacja treści SIWZ na zadanie: Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki gm. Ostróda.

 

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w treści załącznika nr 1- formularz ofertowy: Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu 3.1 w ten sposób, że punkt 3.1. otrzymuje brzmienie:,, Oświadczamy, że zamówienie będzie zrealizowane: - w terminie do 31 maja 2010r.”

 

2. W przedmiarze robót na wykonanie ogólnodostępnej plaży Kątno w Dziale 5 - Pomost rekreacyjny należy dokonać zmiany polegającej na wprowadzeniu do przedmiarów w pozycjach od 52 do 59 mnożnika 2. W przedmiarze ujęto wykonanie 1 szt. pomostu rekreacyjnego, a zgodnie z dokumentacją należy wykonać 2 szt.

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki gm. Ostróda.

 

 

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 03.09.2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jan Brzozowski (089 676-07-30) Marek Wydrzyński (089 676-07-39), fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 45243400-6 Roboty w zakresie budowy plaż

 

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie zgodnie z dokumentacją techniczną ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno i Stare Jabłonki w ramach których powstanie:

 

1. Kątno

- droga dojazdowa z nieutwardzonym parkingiem na ok. 30 pojazdów - 1 szt. /1.800m2

- drewniane ogrodzenie terenu plaży -100mb

- pomost kąpieliska- 2 szt./24,50mx2,40m

- altana rekreacyjna- 1 szt./25m2

- zadaszona płyta fundamentowa pod pojemniki na śmieci- 1 szt./8m2

- płyta fundamentowa pod przenośne kabiny sanitarne - 1 szt./4,5m2

- stoły drewniane z ławkami do altany 4 szt.

- drewniane ławki na plażę- 8 szt.

- kosz na odpadki- 4 szt.

- tablica ogłoszeniowo-regulaminowa 1 szt.

2. Stare Jabłonki

- droga dojazdowa z nieutwardzonym parkingiem na ok. 12 pojazdów - 1 szt./345m2

- drewniane ogrodzenie terenu plaży- 50mb

- pomost cumowo-rekreacyjny- 1 szt. /15,50m x 2,40m

- altana rekreacyjna- 1 szt./25m2

- zadaszona płyta fundamentowa pod pojemniki na śmieci- 1 szt./8m2

- płyta fundamentowa pod przenośne kabiny sanitarne - 1 szt./4,5m2

- stoły drewniane z ławkami do altany 4 szt.

- drewniane ławki na plażę - 4 szt.

- kosz na odpadki- 2 szt.

- tablica ogłoszeniowo-regulaminowa 1 szt.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

rozpoczęcie:

- nie później niż 7 dni od przekazania placu budowy. zakończenie:

- do 31 maja 2010r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

5. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w wyznaczonym terminie.

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

7. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przynajmniej 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

8. Udzielą minimum 3 - letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 24 września 2009 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 24 września 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót plik o pojemności 35,7 MB

 

Dokumentacja Kątno plik o pojemności 10 MB

 

Dokumentacja Stare Jabłonki plik o pojemności 10,1 MB

 

Przedmiary plaże Kątno i Stare Jabłonki

Sporządził/a: MagdalenaWajdyk,JanBrzozowski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 03.09.2009, ostatnia aktualizacja: 14.10.2009, odsłon: 1 139


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608450
odsłon strony

Aktualnie mamy
109 gości