Ostróda,31 sierpnia 2009

IGK-341/9/2009

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2009r”

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2009r” została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 2 złożona przez Bank Pocztowy S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Kopernika 40, 10-580 Olsztyn. Oferta złożona przez Bank Pocztowy S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Kopernika 40, 10-580 Olsztyn. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 100 punktów.

 

2. Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy, które otrzymały następującą ilość punktów podczas oceny ofert:

- oferta nr 1: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Seweryna Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn -99,4 punkty.

 

 

Ostróda, dnia 19.08.2009r

IGK-341/8/2009 

 

Odpowiadając na pismo nr OK.-2184/09/JM skierowane dnia 18.08.2009r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na „ Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na rok 2009” z dnia 28.07.2009 uprzejmie informuję:

 

Ad.1. Tak Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na wekslu In blanko stanowiący zabezpieczenie kredytu zgodnie z art. 46, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Ad.2. Tak zamawiający wyrazi zgodę, aby odsetki przeterminowane były naliczane w wysokości odsetek ustawowych.

 

 

 

Ostróda, dnia 17.08.2009r.

IGK - 341/8/2009 

 

Odpowiadając na pismo nr OK-2142/09/JM skierowane dnia 11 sierpnia 2009 roku, do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2009” z dnia 28.07.2009 uprzejmie informuję:

 

Ad.1. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N i Rb-28S za II kwartał 2009r. zostały przesłane do Państwa dnia 28 lipca 2009r. - pismo nr 3354/31/2009.     Jednocześnie informujemy, że w/w sprawozdania i informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Ostróda za I półrocze 2009r. znajduje się na stronie        internetowej BIP www.bip.gminaostroda.pl w linku Finanse i Budżet - 2009.

 

Ad.2. Ostatnia zmiana dotycząca budżetu gminy na rok 2009 została podjęta Zarządzeniem Nr 65/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2009r. i znajduje się na stronie internetowej BIP www.bip.gminaostroda.pl w linku                 Finanse i Budżet - 2009.

 

Ad.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

 

Ad.4. Zamawiający nie wyrazi zgody , aby odsetki przeterminowane wynosiły dwukrotność aktualnego oprocentowania kredytu.

 

 

Ostróda, dnia 11 sierpnia 2009r

IGK-341/8/2009

 

Dotyczy: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2009r

 

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r, poz.1655 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

1/ Metoda ustalenia oprocentowania kredytu:

 

a/ Aktualnie jest : 2.7/ Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M stanowiące średnią z notowań stawki z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc kolejnej raty odsetkowej, powiększone o stałą marżę banku.

 

b/ Proponowana możliwość dopuszczenia zapisu : „2.7/ Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku.”

 

Odpowiedz:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określonych w ppkt. 2.7.

 

2/ Sposób naliczania i regulowania odsetek od kredytu

 

a/ Aktualnie jest: „2.6/ Odsetki od udzielonego kredytu będą naliczane i regulowane, jak niżej: - odsetki będą płatne do 10 dnia każdego miesiąca , za miesiąc poprzedni, na podstawie otrzymanego od Banku pisemnego zawiadomienia.”

 

b/ Proponowana możliwość dopuszczenia zapisu: „2.6/ Odsetki od udzielonego kredytu będą naliczane i regulowane, jak niżej: - odsetki będą płatne do 10 dnia każdego miesiąca , za miesiąc poprzedni, na podstawie otrzymanego od Banku pisemnego zawiadomienia. Dopuszcza się możliwość zapłaty odsetek za miesiąc bieżący w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie otrzymanego od Banku pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu na 10 dni przed datą zapadalności odsetek”

 

Odpowiedz:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określonych w ppkt. 2.6.

 

 

 

Ostróda, 6 sierpień 2009 r.

IGK - 341/9/2009

 

Odpowiadając na zapytanie skierowane dnia 6 sierpnia 2009 roku, do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2009” z dnia 28.07.2009 uprzejmie informuję:

 

Ad.1  Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu.

 

Ad.2 Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to wymagane raty będą regulowane w pierwszy dzień roboczy, następujący po wyznaczonej dacie spłaty.

 

Ad.3  Zamawiający potwierdza, że należy podać łączną wartość oprocentowania, czyli sumy stawki WIBOR 1M z 30 lipca 2009 r. i proponowanej marży.

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2009r.

 

 

 

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 30.07.2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-9 MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal> 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 25 sierpnia 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Maria Andrychowska (089 676-07-24) , fax (089) 676 07 90

 

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 66130000-5 Usługi udzielania kredytu

 

1/. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda na 2009r.

 

2/. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

 

2.1/ Wysokość kredytu 2.307.500,- zł Słownie złotych: Dwa miliony trzysta siedem tysięcy pięćset,

 

2.2/ Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

2.3/ Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2015 roku,

 

2.4 /Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach:

 

- I transza do dnia 30.09.2009r - 557.500,- zł

 

- II transza do dnia 30.10.2009r - 450.000,- zł

 

- III transza do dnia 30.11.2009r - 1.300.000 zł

 

2.5 / Wymagana karencja spłaty kredytu: do dnia 29.09.2010r

 

2.6/ Odsetki od udzielonego kredytu będą naliczane i regulowane, jak niżej:

 

- podstawą naliczania odsetek będzie bieżący stan zadłużenia,

 

- odsetki dla całego okresu kredytowania będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366./,

 

- odsetki będą naliczane za okres od dnia uruchomienia I transzy kredytu do końca całego okresu kredytowania,

 

- odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca,

 

- odsetki będą płatne do 10 dnia każdego miesiąca , za miesiąc poprzedni, na podstawie otrzymanego od Banku pisemnego zawiadomienia.

 

2.7/ Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1 M stanowiące średnią z notowań stawki z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc kolejnej raty odsetkowej, powiększone o stałą marżę banku.

 

Do celów przetargu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 30.07.2009 godz. 10,°°

 

2.8/ Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w latach od 2010 roku do 2015 roku następująco:

• 30.09.2010 - 7.500,-

• 30.05.2011 - 100.000,-

• 30.09.2011 - 100.000,-

• 30.11.2011 - 100.000,-

 

• 30.03.2012 - 100.000,-

• 30.05.2012 - 100.000,-

• 30.09.2012 - 100.000,-

• 30.11.2012 - 100.000,-

 

• 30.03.2013 - 100.000,-

• 30.05.2013 - 100.000,-

• 30.09.2013 - 100.000,-

• 30.11.2013 - 100.000,-

 

• 30.03.2014 - 150.000,-

• 30.05.2014 - 150.000,-

• 30.09.2014 - 150.000,-

• 30.11.2014 - 150.000,-

 

• 30.03.2015 - 150.000,-

• 30.05.2015 - 150.000,-

• 30.09.2015 - 150.000,-

• 30.11.2015 - 150.000,-

 

Zakończeniem okresu kredytowania tj. spłaty ostatniej raty kapitałowej i odsetkowej będzie dzień 30.11.2015r.

 

2.9/ Bank nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu,

 

2.10/ Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od niewykorzystanej kwoty/transzy kredytu,

 

2.11/ Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem,

 

2.12/ Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za wprowadzane zmiany w umowie.

 

2.13/ Uruchomienie transzy kredytu będzie następowało na podstawie pisemnej dyspozycji zamawiającego na rachunek podstawowy zamawiającego.

 

2.14/ Zastrzega się niewykorzystanie kredytu w całości

 

2.15/ Zastrzega się spłatę kredytu przed terminem.

 

2.12/ Wyklucza się założenie rachunku bieżącego lub pomocniczego przez Zamawiającego w Banku Wykonawcy.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach:

 

- I transza do dnia 30.09.2009r - 557.500,- zł

 

- II transza do dnia 30.10.2009r - 450.000,- zł

 

- III transza do dnia 30.11.2009r - 1.300.000 zł

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

 

5. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki (12 załączników - plik spakowany o pojemności 5,51 MB)

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.07.2009, ostatnia aktualizacja: 01.09.2009, odsłon: 1 216


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559012
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości