Ostróda, 29 czerwca 2009

IGK-341/5/2009

 

strona internetowa

tablica ogłoszeń

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego ,,Budowa nawierzchni drogi Samborowo-Gierłoż na odcinku od km 1+076 do km 4+245,43”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Budowa nawierzchni drogi Samborowo-Gierłoż na odcinku od km 1+076 do km 4+245,43” została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowe ,,BAZALT” Zbigniew Hrynkiewicz, ul. Jagiełły 47a,82-400 Sztum. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowe ,,BAZALT” Zbigniew Hrynkiewicz, ul. Jagiełły 47a,82-400 Sztum spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 100 punktów.

 

2. Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy, które otrzymały następującą ilość punktów podczas oceny ofert:

 

- oferta nr 1 : STRABAG Sp. z o.o. Oddział Olsztyn ul. Wyszyńskiego 1/105, 10-457 Olsztyn-76,03 punkty

 

- oferta nr 2 : EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5,.Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce- 85,66 punkty

 

- oferta nr 4 : ,,POL-DRÓG GDAŃSK” Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk- 88,02 punkty

 

- oferta nr 5: Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn- 97,03 punkty

 

- oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ,,BUDROMOST” Spółka z o.o., Górka 3d, 14-100 Ostróda- 94,36 punkty

 

 

 

Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Informacja dot. prezentacji pytań i odpowiedzi

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Budowa nawierzchni drogi Samborowo-Gierłoż na odcinku od km 1+076 do km 4+245,43

 

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 02.06.2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jan Brzozowski (089 676-07-30) Zbigniew Tomczyk (089 676-07-31), fax (089) 676 07 90

 

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 45233140-2

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji istniejącej drogi gruntowej na odcinku Samborowo - Gierłoż od km 1+0786 do km. 4+245,43 polegająca na wykonanie podbudowy i nawierzchni utwardzonej zgodnie posiadaną dokumentacją techniczną przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonanie i odbioru robót.

 

Zakres rzeczowy robót drogowych:

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego długości 3.169 mb

- szerokość drogi 5,0 mb

- zjazdy indywidualne na drogi leśne szt.14

- pobocza obustronne gruntowe o szer. 0,75 mb

 

Konstrukcja drogi

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 grub. 4,0 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/35 grub.8 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie grub. 20 cm

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

 

rozpoczęcie:

- nie później niż 7 dni od przekazania placu budowy. zakończenie:

- do 30 października 2009r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

5. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w wyznaczonym terminie.

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

7. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) przynajmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym główny przedmiot zamówienia.

8. Udzielą minimum 5 - cio letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 23 czerwca 2009 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 23 czerwca 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 18.06.2009

 

W załączniku dostępna następująca dokumentacja: Kosztorys ofertowy, Opis droga i BIOZ, Plany sytuacyjne, Profil podłużny, Przekrój normalny, Specyfikacje techniczne - plik spakowany w formacie zip. rozmiar 4,05 MB

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.06.2009, ostatnia aktualizacja: 29.06.2009, odsłon: 1 201


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608142
odsłon strony

Aktualnie mamy
91 gości