Ostróda,12 listopada 2009r.

IGK-431/11/2009

 

Dotyczy: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap II

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap II” została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 3 złożona przez. Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Sp. z o.o. ul. Sprzętowa 2, 10-467 Olsztyn Oferta złożona przez Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 100 punktów.

 

2. Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy, które otrzymały następującą ilość punktów podczas oceny ofert:

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

punkty

1.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

ul. Lubawska 25

13-220 Rybno

98,09

2.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w wodę ,,WODROL-Olsztyn” w Dywitach Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23,11-001 Dywity

64,49

4.

SEGI-AT Sp. z o.o.

ul. Baletowa 30

02-867 Warszawa

73,70

5.

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych ,,EKOMEL” Spółka z o.o. ul. Kopernika 8a, 14-100 Ostróda

70,01

6.

KRUSZ-BET s.c. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński ul. Dobra 6, 06-500 Mława

58,19

7.

ELTOR S.A.

ul. 30 Stycznia 50

83-110 Tczew

98,97

8.

Roboty Ziemne Wodno-kanalizacyjne

Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa

85,72

 

 

Ostróda, 2 listopada 2009r.

IGK-341/11/2009

 

Dotyczy: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap II

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

 

Pytanie 1.

W związku ze stwierdzeniem rozbieżności pomiędzy załączonymi przedmiarami, a dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, uważamy że materiały te są ze sobą nie spójne i postulujemy o zmiany w formularzu ofertowym pkt 2.2 i pkt 3.6, w umowie par. 1 pkt 1, par 2 pkt 2.

 

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, że w formularzu ofertowym skreśla się pkt 2.2.

 

Punkt 3.6 formularza ofertowego otrzymuje brzmienie:

,,Oświadczam/y, że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, które określa wydzielony do wykonania zakres rzeczowy zawarty w dokumentacji projektowej.”

SIWZ po modyfikacji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Jednocześnie w odpowiedzi na pytania dotyczące treści umowy Zamawiający wyjaśnia:

 

§ 1 pkt. 1 umowy

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa przedmiar robot, wydzielony

zakres z dokumentacji technicznej oraz przypisana w tym zakresie specyfikacja

wykonania i odbioru robót

 

§ 2 pkt. 2

Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wydzielony zakres robót budowlano -

montażowych określony w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót oraz koszty

wymienione w § 1 pkt. 2

 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie w ramach robót dodatkowych, roboty wykonane w ilościach przewyższających ilości przewidziane w przedmiarze, a konieczne do realizacji zadania?

 

Pytanie 3.

Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie w ramach robót dodatkowych roboty wykonane, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej/ również w normach branżowych i zlecenia producenckich/ a nie przewidzianych w przedmiarze?

 

Odpowiedzi na pytania 2 i 3

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, a koniecznych do realizacji w ramach

załączonego przedmiaru, który został określony na podstawie wydzielonego zakresu

z dokumentacji technicznej, zostaną wykonywane po uzgodnieniu protokółu

konieczności i zawarciu stosownej umowy.

 

Pytanie 4.

Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie w ramach robót dodatkowych roboty związane np. z ekspertyzą geologiczną na etapie wykonawstwa/ w dokumentacji przetargowej brak opinii geologicznej

 

Odpowiedź:

Konieczność wykonania ekspertyzy geologicznej określi na etapie realizacji inwestycji

inspektor nadzoru.

W przypadku konieczności jej wykonania, zlecenia dokona Zamawiający.

 

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza różnice w kosztorysie ofertowym w stosunku do załączonych przedmiarów?

 

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się różnic kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru.

 

 

 

Ostróda, 22 października 2009

IGK-431/11/2009

 

Dotyczy: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap II

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres oferty wchodzi dostawa maszyny do czyszczenia kanalizacji typu RAK 42

Odpowiedź: w zakres oferty nie wchodzi dostawa maszyny do czyszczenia kanalizacji typu RAK 42

 

2. Skąd mają być zasilane elektrycznie szafy sterownicze przy przydomowych przepompowniach ścieków (brak schematów)- czy według odrębnego opracowania Zakładu Energetycznego czy z indywidualnych złączy kablowo-pomiarowych poszczególnych właścicieli posesji? W przedmiarach nie występują pozycje zasilenia szaf sterowniczych.

Odpowiedź: Szafy sterownicze mają być zasilane z indywidualnych złączy kablowo-pomiarowych

 

3. Proszę wyjaśnić różnice w ilościach przedmiarowych przydomowych przepompowni ścieków - w przedmiarach instalacji sanitarnej 8 szt., zaś instalacji elektrycznej -7 szt.

Odpowiedź: Jedna z powstałych przepompowni przydomowych nie obejmuje zasilenia w energię, zostanie zasilona w energię po zrealizowaniu zadania..

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap II

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 15.10.2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jan Brzozowski (089 676-07-30) Roman Szewczyk (089 676-07-33), fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązani są pisemnego zawiadomienia o pobraniu dokumentacji w celu umożliwienia pełnego udziału w postępowaniu- dotyczy ewentualnych pytań i modyfikacji siwz.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 45.23.24.40-8

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w n/w zakresie:

Kanalizacji sanitarnej:

- sieć kanalizacji tłocznej z rur PE fi 50-90 mm L-1.263mb,

- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 160 mm L-61mb,

- studnia rozprężna -1 szt.

Roboty należy wykonać zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

rozpoczęcie:

- nie później niż 7 dni od przekazania placu budowy. zakończenie:

- do 31 maja 2010r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

5. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w wyznaczonym terminie.

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

7. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przynajmniej 3 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

8. Udzielą minimum 5 - letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 05. 11. 2009 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 05 listopada 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji 

Dokumentacja: Przedmiary, Opis do projektu, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Projekt zagospodarowania rerenu

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.10.2009, ostatnia aktualizacja: 13.11.2009, odsłon: 1 207


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559014
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości