Ostróda, 23 kwietnia 2010

 

 

IGK-341/3/2010 

                                                                                                      tablica ogłoszeń, BIP

 

 

dotyczy: Przetargu nieograniczonego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I .”

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 (Dz. U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I .” została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 1złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. ul. Cementowa 3  10-429 Olsztyn.  Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. ul. Cementowa 3  10-429 Olsztyn spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 500  punktów.

 

2. Ponadto ważną ofertę  w postępowaniu złożyła firma, która otrzymała następującą ilość punktów podczas oceny ofert:

Numer

oferty

Nazwa firmy

 

punkty

1.       

 

Konsorcjum Lider Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych  EKOMEL Sp. z o. o.

ul. Kopernika 8a, 14-100 Ostróda

 

 

475

 

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

IGK-341/3/2010

02.04.2010

 

dotyczy: Przetargu nieograniczonego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I .”

 

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

 

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

 

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4: 2002

 

Odpowiedź:

W myśl art. 8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dn. 30.08.2002 r z póz zmianami zabrania się wprowadzania do użytku wyrobów nie posiadających zgodności z wymaganiami. Wyroby budowlane, zgodnie ze znowelizowanym art. 30 Prawa zamówień publicznych muszą być zgodne z opisami zawartymi w Polskich normach przenoszących normy europejskie PN-EN. W związku z powyższym:

 

- przepompownia ścieków musi spełniać normy PN-EN 12050-1:2002,

 

- zastosowane zawory zwrotne muszą być dostosowane do wymagań normy PN-EN 12050-4:2002.

 

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie zgodności z dnia 30.08. 2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymieniona okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 204, poz. 2087 z 2004r.) Zamawiający będzie wymagał oświadczenia, że wyroby objęte projektem wykorzystane do realizacji inwestycji będą certyfikowane i opatrzone deklaracją zgodności z odpowiednimi normami, przepisami i wytycznymi.

 

Zgodnie z prawem budowlanym, po wykonaniu robót kierownik budowy składa oświadczenie o zgodności wbudowanych materiałów i wyrobów z posiadanymi atestami i świadectwami dopuszczającymi do stosowania.

 

 

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.” Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro, sekretariat do 14 kwietnia 2010 do godziny 10.00.

 

Treść ogłoszenia - plik utworzony w formacie pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik skompresowany

 

Specyfikacje Techniczne  - plik skompresowany

 

Przedmiary - plik skompresowany o pojemności 15 Mb

 

Dokumentacja - plik skompresowany o pojemności 105 Mb

 

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk, Brzozowski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.03.2010, ostatnia aktualizacja: 26.04.2010, odsłon: 1 502


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100646
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości