Informacja dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego

 

Ostróda,23 czerwca 2009

IGK-341/3/2009

 

strona internetowa

tablica ogłoszeń 

 

 

dotyczy: przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark -etap II 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark -etap II została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 100 punktów.

 

2. Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy, które otrzymały następującą ilość punktów podczas oceny ofert:

 

- oferta nr 1 : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Spółka z o.o. ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda - 82,87 punkty

 

- oferta nr 2 : SEGI-EKO Sp. z o.o. Czciradz 38A, 67-120 Kożuchów - 75,07 punktów

 

- oferta nr 5 : VARIA-API Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wilczyńskiego 2 lok. 11, 10-686 Olsztyn- 79,93 punkty

 

- oferta nr 7: Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński, ul. Kupnera 69 14-260 Lubawa- 81,93 punkty

 

- oferta nr 8: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 814-100 Ostróda- 92,51 punkty

 

- oferta nr 9: Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy ,,SPOMER” Sp. z o.o. ul. Biskupska 7, 14-200 Iława- 76,26 punkty

 

3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzuca się ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark w związku z niezgodnością treści oferty z treścią siwz - udzielenie gwarancji na roboty objęte zamówieniem na minimum 5 lat)

Po zapoznaniu się z treścią oferty zamawiający stwierdził, że w złożonym formularzu ofertowym wykonawca udziela gwarancji na 3 lata. Ponadto załączone do oferty dokumenty nie potwierdzają, że we wskazanym okresie wykonawca wykonał przynajmniej jedną robotę określoną w w pkt. V ppkt. 2a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ,,musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym główny przedmiot zamówienia-potwierdzone referencjami”.

W związku z tym, że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, to w tym przypadku nie ma zastosowania art. 26 ust.3 ustawy, dotyczący uzupełniania dokumentów dotyczących wykazu wykonywanych robót.)

 

4. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.10 wyklucza się wykonawcę, którym jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 5, 14-100 Ostróda w związku z brakiem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. że we wskazanym okresie wykonawca wykonał przynajmniej jedną robotę określoną w w pkt. V ppkt. 2a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ,,musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym główny przedmiot zamówienia-potwierdzone referencjami”

Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów dotyczących wykazu wykonywanych robót w trybie art. 26 ust. 3 nie potwierdził spełnienia ww. warunku.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy zamawiający odrzuca ofertę, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

5. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.10 wyklucza się wykonawcę, którym jest Zakład Handlowo-Usługowy Zdzisław Tobiasz, ul. Sierakowskiego 1, 14-300 Morąg, w związku z brakiem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. że we wskazanym okresie wykonawca wykonał przynajmniej jedną robotę określoną w w pkt. V ppkt. 2a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ,,musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym główny przedmiot zamówienia-potwierdzone referencjami”

Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów dotyczących wykazu wykonywanych robót w trybie art. 26 ust. 3 nie potwierdził spełnienia ww. warunku.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy zamawiający odrzuca ofertę, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Ostróda, 1 czerwca 2009r.

IGK-341/3/2009

 

dotyczy: przetarg nieograniczony ,,Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark- etap II”

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

1. Proszę o informację czy spełnienie warunków z punktu VIII/7 z ogłoszenia należy wykazać się jednym zadaniem o wartości i rodzaju odpowiadającym robotom stanowiącym główny przedmiot zamówienia? Czy warunek jest spełniony jeżeli suma zamówień w poszczególnych latach w ciągu pięciu ostatnich latach odpowiada wartości i rodzaju odpowiadającym robotom stanowiącym główny przedmiot zamówienia.

 

Odpowiedź:

Nie można sumować zadań

 

2. SIWZ pkt.2 zakres rzeczowy robót drogowych - należy wykonać nawierzchnię drogi o powierzchni 3.447,02 m2 oraz chodników o pow. 607,00 m2, natomiast zgodnie z przedmiarem robót drogowych- nawierzchnię drogi o pow. 3.679,50 m2 oraz chodników o pow. 627,00 m2.

 

Odpowiedź:

Ofertę należy przygotować zgodnie z przedmiarami.

 

 

3. W nawiązaniu do zamieszczonej na stronie Zamawiającego odpowiedzi prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy możliwa jest zamiana rur z polietylenu na rury z polipropylenu jeżeli będą spełniały zakładane parametry.

 

Odpowiedź:

Należy zastosować rury z polietylenu SN:8 spiralne dwuwarstwowe o budowie strukturalnej przestrzennej.

 

 

Ostróda, 28 maja 2009r.

 

IGK-341/3/2009

 

dotyczy: przetarg nieograniczony ,,Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark- etap II”

 

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

1. Prosimy o dokładne określenie jakie parametry ma spełniać rura kanalizacyjna zaprojektowana do wykonania kanalizacji deszczowej w m. Idzbark. Czy jest możliwość zamiany rur z polietyleny na rury z polipropylenu jeżeli będą spełniały zakładane parametry.

 

Odpowiedź:

Rura kanalizacyjna zaprojektowana do wykonania kanalizacji klasy wytrzymałości SN-8.

Sieć kanalizacji deszczowej

 

budowa rurociągu kanalizacji deszczowej - 668 mb w tym:

Ø 300 mm - 152 mb

Ø 338 mm - 345 mb

Ø 200 mm - 171 mb

Wpusty uliczne kraty ściekowe - szt 29

 

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

 

2. W przedmiarze robót drogowych brak pozycji składowania gruzu i ziemi na wysypisku . Prosimy o podanie kto będzie ponosił koszty za składowanie gruzu i ziemi.

 

Odpowiedź:

Koszty wywozu kamienia i ziemi pokrywa wykonawca. Kamień z drogi wywożony będzie na posesję Szkoły Podstawowej w Idzbarku. Ziemia wywożona będzie na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez inwestora. Bez kosztów składowania.

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark -etap II

 

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 14 .05. 2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jan Brzozowski (089 676-07-30), fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 45233140-2

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogi z kostki pol-bruk wraz z jednostronnym chodnikiem szerokości 1,5 mb oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze zgodnie posiadaną dokumentacją techniczną przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonanie i odbioru robót

 

Zakres rzeczowy robót drogowych:

- nawierzchnia drogi pol -bruk dł. 669 mb powierzchnia 3.447,02 m2

- szerokość drogi 5,0 mb

- chodnik dł. 418 mb szer. 1,5 mb z kostki pol-bruk powierzchnia 607 m2

- zjazdy gospodarcze szt. 28 powierzchnia 245 m2

 

rozpoczęcie:

- nie później niż 7 dni od podpisania umowy.

zakończenie:

- do 30 września 2009r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

5. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w wyznaczonym terminie.

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

7. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przynajmniej 1 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym główny przedmiot zamówienia.

8. Udzielą minimum 5 - cio letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 20 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) w terminie do dnia 04 czerwca 2009 roku

do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 04 czerwca 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 324 kb 

 

Naprawa przerwanych drenów w wykopie 428 kb 

 

Profil podłużny drogi 10,1 Mb 

 

Profil podłużny kanalizacji deszczowej 0,98 Mb 

 

Projekt budowlany zagospodarowania terenu 3,68 Mb 

 

Projekt budowlany 3,64 Mb 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 32,7 Mb 

 

Studnia deszczowa - wpust uliczny 981 kb 

 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 48,4 Mb

 

Przedmiary 1

 

Przedmiary 2

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.05.2009, ostatnia aktualizacja: 23.06.2009, odsłon: 3 036


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559028
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości