Ostróda, 13 września 2007

 

RLP-341/5/2007

 

dotyczy: Przetarg na ,,Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie gminy Ostróda w sezonie opałowym 2007/2008”

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie gminy Ostróda w sezonie opałowym 2007/2008” została wybrana oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,MARTEX” Jadwiga Kamińska ul. Jana Pawła II 1A 14-200 Iława. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,MARTEX” Jadwiga Kamińska uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

 

Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy:

 

- oferta nr 1 - KONPAL Roman Mikołajski, Grzegorz Mikołajski Spółka Jawna, ul Kwiatowa 31, 06-560 Konopki - ilość punktów- 479,3

 

- oferta nr 2 - SETON Spółka Jawna ul. Ełcka 9B Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk - ilość punktów- 489,45

 

- oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRANS-PETROL, ul. Przemysłowa 14 14-300 Morąg - ilość punktów - 495,7

 

- oferta nr 5 - ECOCAR Sp. z o.o. ul. Jeleńska 56 13-230 Lidzbark- ilość punktów- 497,85

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Ogłoszenie

 

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda w sezonie opałowym 2007/2008

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 23.08. 2007

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 1163, poz. 164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, I piętro, pokój nr 8, na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

 

1. W sprawie przedmiotu zamówienia: Janina Roman telefon kontaktowy - (089 646-32-81 wew. 51), fax (089) 646-29-45.

 

2. W sprawie treści siwz: Magdalena Wajdyk telefon kontaktowy (089 646-32-81 wew. 37)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Dostawa oleju opałowego w szacunkowej ilości do 200.000 litrów do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda w sezonie opałowym 2007/2008 o następujących parametrach jakościowych:

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg

- zawartość siarki - max. 0,20 % (m/m)

- zawartość wody - max. 100 mg/kg

- zawartość stałych ciał obcych - 24 mg/kg

- pozostałość po spopieleniu - 0,01 % (m/m)

 

Określenie kodu CPV

23.12.21.00-9 - olej opałowy

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia - Termin realizacji zamówienia sezon opałowy 2007/2008r. od 1 września 2007 do 10maja 2008r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

-O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy,

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

5. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat do dnia składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) przynajmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)

 

7. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

31 sierpnia 2007, do godz. 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Arturu Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.08.2007, ostatnia aktualizacja: 13.09.2007, odsłon: 1 122


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055547
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości