Nasz znak: RGP 72241- 22/09                                                       Ostróda, 2 marca 2009r.

                     

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 20 lutego 2009 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym, położonego na działce Nr 593 o pow. 200m2, w obrębie i miejscowości Samborowo przy ul. Ostródzkiej 6, stanowiącego własność Gminy Ostróda.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 40186.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 9.500,oo zł /słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 9.600,oo zł /słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Potoczek Bożena.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 2 marca do 10 marca 2009 r.

 

 

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241-81/08                                                 Ostróda, 21 listopada 2008r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 78/08 z dnia 05 listopada 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość lokalową nr 1 w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 593 o pow. 0,0200 ha w Samborowie przy ul. Ostródzkiej 6.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 40186 prowadzoną przez Sad Rejonowy w Ostródzie.

Z dniem 31 grudnia 2002 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, obejmujący obręb Samborowo utracił ważność. Aktualny sposób użytkowania działki nr 593 na cele mieszkaniowe, jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda obowiązującym do grudnia 2002r. Nieruchomość zlokalizowana przy drodze krajowej nr 16 przebiegającej przez wieś (odległość ok. 4 m).

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. udział 44/100 we współwłasności działki nr 593 o pow. 200 m2

 

2. lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 23,2 m2, składający się z jednego pokoju i kuchni. Wyposażony w instalację wodną i elektryczną. Brak instalacji kanalizacyjnej, łazienki. Ogrzewanie stanowi piec kaflowy w pokoju, w kuchni westfalka

 

3. budynek gospodarczy o pow. użytkowej 6,65 m2, murowany, podzielony na dwie części z oddzielnymi wejściami.

Budynek mieszkalny wybudowany ok. 1930 r., wykonany jest w technologii murowanej, parterowy, bez piwnic, z dachem drewnianym pokrytym eternitem. W budynku mieszkalnym na parterze od strony ulicy, znajdują się dwa lokale mieszkalne nr 1 i nr 2.

 

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 9.442,-zł.

Cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej ustalona do przetargu wynosi 9.500,-zł.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 09 stycznia 2009 r. Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 9.442,- zł.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie od dnia 26 listopada 2008r. do dnia 19 grudnia 2008 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl.

 

Informacje tel. /0-89/ 676 0 734 lub 676 0 737.

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 26.11.2008, ostatnia aktualizacja: 02.03.2009, odsłon: 938


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331705
odsłon strony

Aktualnie mamy
103 gości