Ostróda, 17 lipca 2009r.

 

IGK-341/7/2009

 

dotyczy: Przetarg nieograniczony ,,Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2009/2010 ” .

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2009/2010” część I tj. trasa Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Rudno-Prusowo-Brzydowo-Durąg-Ostróda. tj. 140km dziennie została wybrana oferta złożona przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Czarnieckiego 21/29 14-100 Ostróda. Oferta złożona przez firmę EL-TRANS Michał Antochowski ul. Czarnieckiego 21/29 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 300 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

Część II tj. trasa Wygoda-Giętlewo-Klonowo-Wygoda-Glaznoty-Wygoda-Zajączki-Lipowo-Bałcyny-Naprom-Pietrzwałd-Zajączki-Pietrzwałd-Wygoda tj. 137 km dziennie została wybrana oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki 14-123 Wygoda. Oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki 14-123 Wygoda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 300 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. W postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez powyższe firmy.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot zamówienia: Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ostróda w roku szkolnym 2009/2010. Data publikacji w BZP- 29.06.2009

 

1) Nazwa i adres zamawiającego

 

Wójt Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek -piątek 7.30-15.30

tel./fax. 089 676- 07-00

 

2) Określenie trybu zamówienia

 

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

www.bip.gminaostroda.pl, lub w siedzibie zamawiającego, II piętro pokój nr 312,

 

4) Opis przedmiotu zamówienia oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych

 

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół na trasach:

 

I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Rudno-Prusowo-Brzydowo-Durąg-Ostróda. tj. 140km dziennie.

 

II. Wygoda-Giętlewo-Klonowo-Wygoda-Glaznoty-Wygoda-Zajączki-Lipowo-Bałcyny-Naprom-Pietrzwałd-Zajączki-Pietrzwałd-Wygoda tj. 137 km dziennie.

 

KOD CPV 60.10.00.00.-9 - usługi z zakresu transportu drogowego

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne trasy (I,II,)

 

5) Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia

 

Od 1 września 2009r. do 25 czerwca 2010r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy,

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,

 

- trasa nr I minimum 1 bus 16 osobowy

 

- trasa nar II minimum 1 autokar 42 osobowy

 

a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

5. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat do dnia składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przynajmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 20067 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

 

7. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

8) wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

cena 100%

 

10) Miejsce i termin składania ofert

 

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

8 lipca 2009r. do godz. 10.00

 

11) termin związania ofertą

 

30 dni

 

12) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

13) dynamiczny system zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

14) aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje wyłonienia najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 29.06.2009, ostatnia aktualizacja: 17.07.2009, odsłon: 1 036


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608007
odsłon strony

Aktualnie mamy
88 gości