ZP-341-IGK.9/1/06

Ostróda, 2006-12-12

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U. nr 19 poz. 177 z 2004 r. z póź. zm. / informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Modernizację drogi gminnej Nr 2645027 Samborowo - Gierłoż I etap ” zostało rozstrzygnięte.

Ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Mostów i Robót Inżynieryjnych Spółka z.o.o. Górka 3d 14-100 Ostróda uznano za spełniającą wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i za cenę brutto 1.062.745,56 zł (słownie złotych brutto: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć 56/100) wybrano do realizacji zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Treść przetargu

 

numer sprawy ZP-341-IGK.9/1/06                       Ostróda, 30 października 2006

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

 

”.Modernizacja drogi gminnej Nr.2645027 Samborowo-Gierłoż I etap”

 

KOD CPV

45.23.10.10.-0

 

1) Nazwa i adres zamawiającego

Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl,

www.bip.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

tel./fax. 089 646-29-45

 

2) Określenie trybu zamówienia

przetarg nieograniczony.

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

www.bip.gminaostroda.pl, lub w siedzibie zamawiającego, parter pokój nr 6.

 

4)  Informacja na temat wadium

wadium w wysokości 12. 000,00 słownie: dwanaście tysięcy.

 

5) Opis przedmiotu zamówienia oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych

Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiot zamówienia obejmuje : wykonanie robót ziemnych (wykop-dokop 596m3 nasypy 1.130m3, wymiana gruntu 682m3 nawierzchnia drogi z masy bitumicznej 5.376 m2, chodniki z kostki betonowej pol-bruk 626m2, studzienki ściekowe szt.2 -wpusty uliczne, plantowanie skarp wykopu 750 m2, plantowanie skarp nasypów 3.121 m2, oznakowanie pionowe 8 znaków.                                                                                                                              Długość drogi 1.020 mb szer.5,00-5,50 mb, długość chodnika 420 mb szer.1,50 mb

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

6) Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7) Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania - 20 sierpnia 2007r.

 

 

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

-spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.,

-nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p.

- przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- złożą wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- spełnią wymagania dotyczące terminu realizacji, o którym mowa w SIWZ,

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

cena 100%

 

10) Miejsce i termin składania ofert

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

30 listopada 2006, do godz. 09.30

 

11) termin związania ofertą

okres 30 dni.

 

12) data i miejsce otwarcia ofert

w siedzibie zamawiającego

pokój Nr.10

30 listopada 2006r. godz. 10.00

 

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

14) dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

15) aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyłonienia najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Umową dostępna w tym linku

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 31.10.2006, ostatnia aktualizacja: 12.12.2006, odsłon: 1 182


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085599
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości