IGK.7041-1/2007

Ostróda, 2007-04-05

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163 t.j. z póżń. zm) Gmina Ostróda informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2007-2008„ wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A.

14-200 IŁAWA ul. Wyszyńskiego 37

 

ZADANIE NR.I REMONT CZĄSTKOWY DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ

 

- cena ofertowa brutto 32,43 zł za 1m2

 

„CEZAR” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Bogusława Zajkowska

14-100 Ostróda ul. Liszewskiego 8

 

ZADANIE NR.II REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ŻUŻLEM PALENISKOWYM

 

- cena ofertowa brutto 16,84 zł. za 1 m2

 

ZADANIE NR III REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM BETONOWYM SKRUSZONYM MATERIAŁ WYKONAWCY

 

- cena ofertowa brutto 23,01 zł. za 1m2

 

ZADANIE NR V REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH TŁUCZNIEM KAMIENNYM MATERIAŁ WYKONAWCY

 

- cena ofertowa brutto 24,01 zł. za 1m2

 

ZADANIE NR.VII - REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH DESTRUKTEM MATERIAŁ WYKONAWCY

 

- cena ofertowa brutto 21,86 zł. za 1 m2

 

ZADANIE NR VIII REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ŻWIREM fi 2-16 mm

 

- cena ofertowa brutto 22,33 zł. za 1 m2

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ DROMO” Spólka z.o.o.

14-100 Ostróda ul. Nadrzeczna 5

 

ZADANIE NR,IV REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH TŁUCZNIEM KAMIENNYM MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO

 

- cena ofertowa brutto 12,20 zł. za 1m2

 

ZADANIE NR VI REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH DESTRUKTEM MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO

 

- cena ofertowa brutto 12,20 zł. za 1m2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „OSTRÓDA „ Spółka z.o.o.

14-100 Ostróda ul. Gizewiusza 34a :

 

ZADANIE NR IX PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH RÓWNIARKĄ SAMOJEZDNĄ

 

- cena ofertowa brutto 1.159,00 zł/1km

 

 

Tresć ogłoszenia

 

 

IGK - 7041-1/2007                                        Ostróda, 2007-02-19

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przedmiot zamówienia

Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2007 - 2008

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14 - 100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

                        

godz. 7.00 - 15.00 

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

do pobrania w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 ,14 - 100 Ostróda pokój nr 6 - nieodpłatnie

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

- przedmiotem zamówienia są remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej gruntowej oraz wykonanie profilowania dróg równiarką samojezdną zgodnie z SIWZ

 

- możliwości składania ofert częściowych

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 15 grudnia 2008r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena - 100%

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie pobiera wadium

 

9) Miejsce i termin składania ofert:  

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2007-03-26 do godz. 9.00.

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2007-03-26 do godz. 9.15

 

11) termin związania ofertą:

okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Oświadczenia

 

Umowa - projekt

 

Załączniki do SIWZ

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.02.2007, ostatnia aktualizacja: 19.06.2007, odsłon: 1 163


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097426
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości