Ostróda, 27 października 2009

IGK-431/12/2009

 

dotyczy: Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni językowych w tym m.in. osprzętu projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w ramach projektu: ,,Języki otwierają drzwi - wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni językowych w tym m.in. osprzętu projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w ramach projektu: ,, Języki otwierają drzwi - wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda” została wybrana oferta nr 1 złożona przez MENTOR Zdzisław Sabat ul. Boh. Getta Warszawskiego 18/2 70-303 Szczecin. Oferta złożona przez MENTOR Zdzisław Sabat ul. Boh. Getta Warszawskiego 18/2 70-303 Szczecin spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 100 punktów.

 

2. Oferta złożona przez MENTOR Zdzisław Sabat ul. Boh. Getta Warszawskiego 18/2 70-303 Szczecin była jedyną oferta złożoną w ww. postępowaniu.

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni językowych w tym m.in. osprzętu projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w ramach projektu: ,, Języki otwierają drzwi - wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda.

 

 

 

- data publikacji  ogłoszenia w BZP: 15.10.2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Artur Jabłonka    (089 676-07-27, fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązani są pisemnego zawiadomienia  o pobraniu dokumentacji w celu umożliwienia pełnego udziału w postępowaniu- dotyczy ewentualnych pytań i modyfikacji siwz.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV  4819000-6

 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni językowych w tym m.in. osprzętu projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w ramach projektu:

 

,, Języki otwierają drzwi - wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda” do 6 pracowni.

 

W ramach wyposażenia każdej z 6 pracowni językowych powstanie:

 

• Pulpit ucznia z wejściem/wyjściem audio w postaci Laptop z pełnym oprogramowaniem, w tym słuchawki i mikrofon dynamiczny. Do pracowni językowych i innych zastosowań profesjonalnych będą używane słuchawki.

 

• Pulpit lektora to jednostka centralna pracowni, będzie wbudowana w blat biurka nauczyciela lub estetyczną metalową obudowę - wersja w samodzielnej obudowie charakteryzuje się prostym montażem, co umożliwia łatwą zmianę sali lub użycie pracowni jako przenośnej. Pulpit współpracuje zarówno ze stanowiskami ucznia (posiadającymi dodatkowe funkcje) jak też bezpośrednio ze słuchawkami. Umożliwia podłączenie dowolnych źródeł sygnału audio jak: magnetofon, CD, DVD, komputer. Klawiatura z bardzo czytelnym układem przycisków. W pulpicie zostanie zainstalowany ustawialny TIMER umożliwiający kontrolę nad zadanym czasem.

 

• W ramach funkcji magnetofonu i odtwarzacza CD, MP3 zastosuje się pulpit nauczyciela z wejściem/wyjściem audio w postaci Laptop z pełnym oprogramowaniem, w tym słuchawki i mikrofon dynamiczny.

 

• Wzmacniacz i głośnik do nagłośnienia pracowni, głośniki standardowe wbudowane w biurko nauczyciela, wzmacniacz jest zintegrowany z jednostką centralną.

 

• Oprogramowanie językowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnej pracowni językowej zainstalowane na stanowiskach nauczyciela jak i ucznia.

 

• Rzutnik multimedialny dla kompleksowego wyposażenia pracowni komputerowych ułatwiający atrakcyjne przygotowanie i prowadzenie zajęć, poprzez wykorzystanie prezentacji multimedialnych. Projektor zamontowany na stałe do sufitu.

 

• Ekran ścienny dla kompleksowego wyposażenia pracowni komputerowych niezbędny przy korzystaniu z rzutnika multimedialnego, a także w połączeniu z pulpitem nauczyciela.

 

• Zadaniem własnym potencjalnego wykonawcy będzie połączyć wszystkie stanowiska w sieć strukturalną oraz zasilić poszczególnymi punktami elektrycznymi.

 

Wymagania dodatkowe:

• Gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy, na zestaw komputerowy minimum 24 miesiące

• Przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim

• Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię

• Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikat jakości CE

 

Instalacja wszystkich elementów pracowni językowych ma być dokonana na meblach, które są w posiadaniu Zamawiającego

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

zakończenie:  

-  30 dni od podpisania umowy.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy,

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.

3. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat do dnia składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres)  przynajmniej 1 usługi   odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

5. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Udzielą gwarancji na pracownie minimum 60 miesięcy, na zestaw komputerowy minimum 24 miesiące

7. Wniosą wadium.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy  złotych ) w terminie do dnia 23. 10.  2009 roku  do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania  ofert w siedzibie zamawiającego

 

 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

 I piętro, sekretariat

 do 23 października  2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Specyfikacje techniczne Gimnazjum Durąg, Lipowo, Ostróda, Samborowo, S.P. w Pietrzwałdzie i Szyldaku

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.10.2009, ostatnia aktualizacja: 27.10.2009, odsłon: 1 050


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608320
odsłon strony

Aktualnie mamy
104 gości