08/08/2007

RLP-341/2/2007

 

 

dotyczy: Przetarg nieograniczony ,,Adaptacja budynku koszarowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Ostródzie-etap II ”

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Adaptacja budynku koszarowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Ostródzie-etap II ” została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Krzysztof Krawczyk ul. Kołobrzeska 50H,10-434 Olsztyn. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Budowlane WITKA Krzysztof Krawczyk ul. Kołobrzeska 50H,10-434 Olsztyn uzyskała podczas oceny ofert łącznie 300 punktów.

 

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Krzysztof Krawczyk ul. Kołobrzeska 50H,10-434 Olsztyn była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

Ostróda, 24 lipca 2007r.

RLP-341/2/2007

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na adaptację budynku koszarowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Ostródzie - Etap II

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

W odpowiedzi na otrzymane zapytania w dniu 19.07.2007r. Wykonawców, w załączeniu przesyłamy odpowiedzi, które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty dot. w/w postępowania przetargowego:

 

 

1. Dotyczy robót elektrycznych

Ostatnie dwie strony dokumentacji - schematy systemu GX (fabryczne ksero tych urządzeń). W kosztorysie inwestorskim brak jest jakichkolwiek danych na ten temat. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym robót elektrycznych należy przyjąć 2 detektory, 1 moduł alarmowy, 1 zawór MAG np. firmy GAZEX lub równoważny.

 

2. Dotyczy dokumentacji komputerowej - zasilanie energetyczne

a/. Niespójność schematów (TEK-1A-3B) sześć kompletów z rysunkiem i zestawieniem materiałów - w poszczególnych rozdzielniach jest od 6 do 9 obwodów a w zestawieniu materiałów jest ich 24 w każdej. Prosimy o wyjaśnienie. W przedmiarze poz. 9 jest 56 modułów i z tego wynika, że tylko jedna rozdzielnia TEK, natomiast w projekcie instalacji jest ich po dwie na każdym piętrze, w związku z tym powinno być ich 6 kompletów.

Odpowiedź:

W poz. 6 przedmiaru robót - montaż rozdzielnic, należy przyjąć ilość 6szt.

W poz. 9 przedmiaru robót  należy przyjąć ilość 56 szt. modułów

W tabeli Zestawienie Materiałów poz. 26 należy przyjąć ilość 6 szt. rozdzielnic.

 

b/. Brak w kosztorysie układania koryt kablowych będących w opisie technicznym. Prosimy o informacje na ten temat.

Odpowiedź:

Dla sieci komputerowej - zasilanie elektryczne nie przewiduje się układania koryt kablowych.

 

c/. Rozdzielnia TEG-K rys. 1/14 zasilanie pod rozdzielnią w schemacie jest S311c-16 1 faz. a w opisie jest 3faz. 3xR301. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy zastosować się do schematu Rozdzielni TEG-K rys. 1/14.

 

d/. Czy gniazda do sieci komputerowej mają być typu „DATA” czy zwykłe gniazda p/t podwójne, a jeśli mają być typu „DATA” to nie ma tego typu gniazd w tej wersji i należy przyjąć nie 86  tylko 172szt gniazd pojedynczych w systemie ramkowym. Prosimy o informacje na ten temat.

Odpowiedź:

Gniazda do sieci komputerowej należy przyjąć typu „DATA”, zgodnie z Zestawieniem Materiałów poz. 15 - gniazdo elektryczne 2x(230+N+P) w ilości 86 szt., co oznacza iż należy zastosować gniazda podwójne wraz z właściwym osprzętem.

 

e/. w poz. 13 jest montaż  uchwytów do rur w ilości 30m, a w poz. 19 jest montaż tylko 1m rur na gotowych uchwytach. Prosimy o wyjaśnienie tego problemu.

Odpowiedź:

Pozycja 13 przedmiaru robót pozostaje bez zmian.

W pozycji 19 przedmiaru należy przyjąć 10mb rury f 47. Jak również w Tabeli Zestawienia Materiałów poz. 34 należy przyjąć 10mb.

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie

 

ADAPTACJA BUDYNKU KOSZAROWEGO DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W OSTRÓDZIE- ETAP II

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 06.07.2007

 

I. Zamawiający

 

Wójt Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, II piętro, pokój nr 8 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

w sprawie przedmiotu zamówienia:

 

Jan Brzozowski (089 646-32-81 wew. 56), fax (089) 646-29-45.

 

Marek Wydrzyński (089 646-32-81 wew. 43)

 

w sprawie treści SIWZ:

 

Magdalena Wajdyk (089 646-32-81 wew. 37)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 45453000-7

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu adaptacji istniejącego budynku koszarowego, zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, polegającej między innymi na wykonaniu robót zewnętrznych i wewnętrznych adaptacyjnych we wszystkich branżach byłego budynku koszarowego o kubaturze 5504m3.

 

Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów dopuszcza zastosowanie na w/w obiekcie równoważnych materiałów charakteryzujących się cechami technicznymi i technologicznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

W przypadku przedstawienia w ofercie zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych powodujących konieczność dokonania zmian w dokumentacji, w wycenie budowy należy uwzględnić koszt wykonania i zatwierdzenia zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń i uzgodnień w terminie określonym w SIWZ.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz dokonaną wizją lokalną.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia - 31 lipca 2008

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)w terminie wskazanym w SIWZ. pkt 7

 

5. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

 

6. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) przynajmniej 2 robót budowlanych na obiektach zabytkowych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)

 

8. Udzielą minimum 5 - cio letniej gwarancji na wszystkie roboty objęte zamówieniem.

 

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w wysokości 36.000,00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 27 lipca 2007 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

do 27 lipca 2007 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

PRZEDMIARY ROBÓT - Plik spakowany w formacie *.zip wielkość 3,82 MB

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - Plik spakowany w formacie *.zip wielkość 24,9 MB

Sporządził/a: M. Wajdyk, J. Brzozowski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.07.2007, ostatnia aktualizacja: 08.08.2007, odsłon: 1 277


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055473
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości